Obsah

Je vyhlášena další vlna kotlíkové dotace pro rodinné domy ve Zlínském kraji

Typ: ostatní

V této chvíli je nutné začít připravovat podklady, které jsou součásti žádosti o dotaci. Příjem žádostí o dotaci je stanoven na 25.10.2017 a ukončen bude 27.10.2017. Příjem však může být ukončen dříve.

V rámci vyhlášeného programu je možno žádat o výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 30-5, za:
- kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva,
- kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva,
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel),
- tepelné čerpadlo,
- plynový kondenzační kotel.
Podpořený kotel musí být uveden v databázi ,,Seznam registrovaných výrobků“. Aktuální seznam je na těchto stránkách https://svt.sfzp.cz/ (relevantní je dotační program Kotlíkové dotace – 2. kolo – 67. výzva OPŽP od 2017).
V rámci Programu nelze podpořit:
- výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva,
- výměnu kotle na pevná paliva, který splňuje třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5,
- výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu,
- výměnu kamen a krbu (v případě pochybnosti, zda se jedná či nejedná o kotel, rozhodují informace uvedené v technickém listu výrobku),
- výměnu stávajícího plynového kotle, za jakýkoliv jiný zdroj tepla,
- výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel spalující uhlí nebo za kombinovaný kotel spalující uhlí a biomasu s ruční podávkou paliva.
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 Kč.
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 Kč.
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, které je označena jako prioritní území. Na území ORP Valašské Klobouky jsou to obce: Brumov-Bylnice, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, Újezd, Valašské Klobouky, Vlachovice, Vysoké Pole.
Z dotace lze hradit:
- Stavební práce, dodávku a služby spojené s realizací výměny kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest.
- Dále stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
- Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
- Náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.
Žádost o dotaci a způsob podání
- Žádost i přílohy musí být vyplněny na předepsaných formulářích zveřejněných na https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html
Předkládání Žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:
1 krok: Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti (25.10.-27.10.2017)
2 krok: Následné doručení Žádosti o dotaci (vč. příloh) v listinné podobě nebo do datové schránky Zlínského kraje – do 10ti kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře.
Seznam dokumentů předkládaných v rámci listinné podoby Žádosti o poskytnutí dotace či prostřednictvím datové schránky:
 Vyplněný, vytištěný a podepsaný elektronický formulář žádosti, který je zveřejněn společně s vyhlášením Programu na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz (v případě doručení prostřednictvím datové schránky soubor s vyplněným a uzavřeným elektronickým formulářem ve formátu .pdf).
 Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění vztahující se ke stávajícímu/původnímu kotli. Výhradně v případě, že k výměně zdroje tepla došlo před 31. 12. 2016 a žadatel Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle nemá, lze doložit:
o Kopii Revizní zprávy/Protokolu o uvedení nového zdroje tepla do provozu (jako doklad o realizaci výměny před 31. 12. 2016) a
o Kopii jiných podkladů dokládajících emisní třídu původního kotle jako např. fotografii štítku původního kotle, návod k obsluze, či jinou technickou dokumentaci. U původních kotlů, u kterých emisní třída nebyla stanovena, doloží žadatel originál nebo ověřenou kopii čestného prohlášení o tom, že je emisní třída kotle neznámá.
 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 Písemný souhlas vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází (originál nebo úředně ověřená kopie).
 Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky či druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky či podílu na nich v rámci společného jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě (originál nebo úředně ověřená kopie).
Originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (tj. žadatele) v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci (podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí).
Více informací naleznete na webových stránkách Zlínského kraje:
https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html
Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo na pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:
Ing. Barbora Kubernátová
Tel.: 577 043 843
Ing. Kateřina Válková
Tel.: 577 043 838
Ing. Lenka Peterková
Tel.: 577 043 783
Ing. Alena Trčková
Tel.: 577 043 834
Ing. Ludmila Vaňková
Tel.: 577 043 833
Ing. Soňa Zůbková
Tel.: 577 043 827
Zpracovala: Ing.


Vytvořeno: 4. 10. 2017
Poslední aktualizace: 4. 10. 2017 11:02
Autor: Správce Webu