Navigace

Obsah

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTA BRUMOV- BYLNICE

 

MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD

Výběr místního poplatku za komunální odpad se řídí OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů na území Města Brumov-Bylnice.

Sazba místního poplatku za odpad za rok 2018 činí 500 Kč za osobu a kalendářní rok.

Termín pro uskutečnění platby je do 31. 5. 2018.

  

     Poplatek za odpad platí fyzická osoba:

 

    Způsob platby poplatku:

 1. v hotovosti v pokladně MěÚ 2.patro dveře č.305
 2. platební kartou v pokladně MěÚ 2.patro dveře č.305
 3. poštovní poukázkou typu „A“ na účet  města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 19-1407101369/0800,
 4. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 19-1407101369/0800.

Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem uvádějte pro vaši identifikaci: Variabilní symbol = 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní číslo místní části města trvalého pobytu plátce (1-3), kde 1-Brumov-Bylnice, 2-Svatý Štěpán, 3-Sidonie.

 

Další informace:

 

Vybrané úlevy a osvobození:

      Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v Čl.6, OZV č.   2/2017.

 

Smluvní poplatek pro podnikatelské subjekty:

Smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systém svozu odpadu organizovaný Městem Brumov-Bylnice za rok 2018 činí 120 Kč včetně DPH, vztaženo na 1 ks svezené popelnice.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

 

Základní sazba ročně:

 1. v rodinných domech a jiných objektech

   b.v bytových domech s počtem bytů větším než 3

 

Snížená sazba ročně:

 1. u držitele psa v bytových domech, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

   b. v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie

 

Termín pro uhrazení poplatku je do 31. 5. 2018.

Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku současně s platbou MP za odpad.

     Výběr místního poplatku ze psů se řídí  OZV č. 4/2008.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. za provádění výkopových prací: 3 Kč
 2. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje: 30 Kč
 3. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb: 10 Kč
 4. za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
 5. za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
 6. za umístění skládek: 3 Kč

Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den. Poplatek uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.

Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č. 5/2008.

 

Výběr poplatků v místních částech

 

Výběr poplatků v místních částech bude probíhat v měsíci dubnu. Přesné termíny budou upřesněny v březnovém zpravodaji.

 

Finanční odbor MěÚ