Obsah

Podrobný popis činností

ČINNOST ODBORU INVESTIC A MAJETKU MĚSTA

      

Investiční příprava
Připravuje koncepci a návrhy na realizaci investičních a neinvestičních akcí města vč. orientačního propočtu nákladů a na základě toho každoročně připravuje návrh rozpočtu města, u konkrétních schválených rozpočtových akcí řeší majetkoprávní vztahy - uzavírá kupní smlouvy, smlouvy o budoucí smlouvě, věcná břemena, souhlasy ke vstupu na pozemky atd., zajišťuje projektovou přípravu, podklady z KN, geodetické podklady (geom. plány, identifikace parcel, výpisy z KN, vytýčení staveb, znalecké posudky,...), zajišťuje vyřízení stavebněsprávního povolení staveb.
 

Vlastní realizace
Zajišťuje zhotovení díla vč. přípravy veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění, zajišťuje podklady pro zveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.

Zajišťuje údržbu a opravy majetku města, přejímku a technický dozor u jednodušších akcí, revize a případné další potřebné zkoušky ukončených akcí.
 

Zhodnocení majetku
K jednotlivým akcím zajišťuje potřebné podklady pro vydání potřebných správních rozhodnutí (povolení, kolaudačních rozhodnutí) u příslušných správních úřadů, vklad majetku a práv s ním souvisejících do katastru nemovitostí.

Provádí dotační management k investičním akcím města – zjišťuje možnosti získání dotací na jednotlivé akce, zajišťuje kompletaci podkladů pro podání dotačních žádostí a jejich další administraci. Vede evidenci majetku, sleduje soulad se schváleným rozpočtem a zajišťuje plnění povinností příjemce dotace v průběhu realizace i po jejím ukončení; provádí finanční vypořádávání dotací vůči poskytovateli.

Po fyzické realizaci akcí provádí zavedení majetku do účetní evidence.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA

Připravuje veškeré podklady pro jednání komise pro hospodaření s obecním majetkem, rozhodování rady města a zastupitelstva města, zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí těchto orgánů (prodeje, výkupy, pronájmy pozemků a nebytových prostor vč. zajištění písemného vyhotovení jednotlivých druhů smluv), zajišťuje agendu spojenou s restitucemi, státním pozemkovým úřadem a jinými organizacemi pověřenými s hospodařením s majetkem státu, vede evidenci obecního majetku, zabezpečuje jeho inventarizaci, sleduje platby spojené s výše zmíněnými smlouvami, v oblasti správy budov zajišťuje údržbu objektů v majetku města vč. smluv na jejich úklid a vytápění.

 

Administruje Fond regenerace a obnovy památkové zóny města Brumov-Bylnice (FRO). Přijímá a zpracovává podklady k jednotlivým žádostem o příspěvek z FRO a předkládá je pak na jednání rady města.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Připravuje podklady pro sociální a bytovou komisi RM k hospodaření s obecními byty (evidence žádostí o obecní byt, uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, zajišťuje úkoly ve vztahu k nájemníkům vyplývající z příslušné legislativy – předpis nájemného, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, opravy v bytech a jejich úhrady).

Kontroluje plnění povinností plynoucích z nájemních smluv a v souladu s postupy stanovenými organizační směrnicí provádí vymáhání dlužného nájemného.

SPRÁVA AREÁLU HRADU BRUMOV

Zajišťuje provoz areálu hradu vč. služeb spojených se stálou expozicí uvnitř horního hradu, zajišťuje hlídání areálu, podílí se na propagaci této kulturní památky a zajišťuje jeho postupné dobudovávání vč. rozšiřování expozice. Zajišťuje agendu spojenou s fin. dotacemi na obnovu hradu a spolupracuje v tomto směru s památkáři.

 

PRONÁJEM A ODPRODEJ NEMOVITOSTÍ

Odbor investic a majetku města, úsek správy majetku, tímto informuje občany o způsobu řešení odprodeje a pronájmu pozemků a nebytových prostor v majetku Města Brumov - Bylnice v souladu s platným zákonem o obcích.

      Pronájem :

·         žádost o pronájem nemovitosti je zaevidována na odboru investic a majetku města, úseku správy majetku

·         pracovník správy majetku předloží danou žádost k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města

·         poté je žádost společně se stanoviskem komise předložena k projednání radě města, která danou žádost zamítne nebo pronájem schválí

·         v případě kladného stanoviska je předmětný záměr pronajmout danou nemovitost v souladu se zákonem o obcích zveřejněn vyvěšením na úředních deskách, příp. v městském zpravodaji

·         na základě zveřejnění záměrů města mohou občané uplatnit na MěÚ své případné připomínky nebo podněty k danému záměru nebo v případě jejich zájmu rovněž uplatnit žádost o pronájem dané nemovitosti (žádosti, připomínky nebo podněty musí být uplatněny písemnou formou s uvedením jména a adresy)

·         po uplynutí zákonné lhůty je daná záležitost spolu s uplatněnými podněty a připomínkami, případně s dalšími žádostmi opětovně předložena k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města a radě města

·         rada města při opětovném projednání definitivně schvaluje pronájem dané nemovitosti, podmínky pronájmu a ve prospěch koho bude daný pronájem realizován (rovněž může na základě uplatněných připomínek své stanovisko přehodnotit a záměr města zrušit)

·         nájemce je o usnesení rady města písemně informován s tím, že je vyzván, aby se dostavil na MěÚ, kde s ním pracovník správy majetku uzavře nájemní smlouvu (v případě, že takto neučiní do třiceti dnů od doručení písemného vyrozumění, je jeho konání pracovníky města považováno za odstoupení od jeho záměru a příslušné usnesení rady města je zrušeno).

 

Odprodej :

·         žádost o odprodej nemovitosti je zaevidována na odboru investic a majetku města, úseku správy majetku

·         pracovník správy majetku předloží danou žádost k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města a radě města

·         poté je žádost společně se stanovisky komise a rady města předložena k projednání zastupitelstvu města, které danou žádost zamítne nebo odprodej schválí

·         v případě kladného stanoviska zastupitelstva města je předmětný záměr odprodat danou nemovitost zveřejněn vyvěšením na úředních deskách a v městském zpravodaji

·         na základě zveřejnění záměrů města mohou občané uplatnit na MěÚ své případné připomínky nebo podněty k danému záměru nebo v případě jejich zájmu rovněž uplatnit žádost o odprodej dané nemovitosti (žádosti, připomínky nebo podněty musí být uplatněny písemnou formou s uvedením jména a adresy)

·         po uplynutí zákonné lhůty je daná záležitost spolu s uplatněnými podněty a připomínkami, případně s dalšími žádostmi opětovně předložena k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města, radě města a zastupitelstvu města

·         zastupitelstvo města při opětovném projednání definitivně schvaluje odprodej dané nemovitosti, podmínky odprodeje a ve prospěch koho bude daný odprodej realizován (rovněž může na základě uplatněných připomínek své stanovisko přehodnotit a záměr města zrušit)

·         kupující je o usnesení zastupitelstva města písemně informován s tím, že je vyzván, aby si zajistil případné geometrické oddělení požadované nemovitosti a vypracování kupní smlouvy a tuto předložil pracovníkům města k potvrzení

·         je-li předložená kupní smlouva v souladu s usnesením zastupitelstva města a kupní cena byla uhrazena, je tato potvrzena statutárními zástupci města (vlastníkem nemovitosti se kupující stává až po provedení vkladu příslušného vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem)

·         v případě, že takto neučiní do třiceti dnů od doručení písemného vyrozumění a ani nepodá pracovníkům města žádnou zprávu (při nutnosti geometrického oddělení požadované nemovitosti stačí předložení objednávky u geodetické společnosti), je toto pracovníky města považováno za odstoupení od jeho záměru a předmětná nemovitost je nabídnuta jinému zájemci, případně je příslušné usnesení zrušeno