Obsah

Ing. Rostislav Randýsek

Ing. Rostislav Randýsek

Životní prostředí – ochrana přírody a krajiny.

  • Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění.
  • Povolování rybářských lístků v rámci pověřeného městského úřadu (Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Štítná nad Vláří, Jestřabí, Rokytnice).
  • Vodoprávní úřad, povodňový plán města, vypočet odvodů ze ZPF.

Požární ochrana města a integrovaný záchranný systém.

Krizové řízení města. Státní pomoc při obnově území v rámci pověřeného městského úřadu (Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Štítná nad Vláří, Jestřabí, Rokytnice).

 

Silniční správní úřad.

Výkon státní správy na úseku silničního správního úřadu a státního dozoru na místních komunikacích na území města Brumov-Bylnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění.

  • Výkon působnosti ve věcech místních komunikací. Jedná se o povolení zvláštního užívání místních komunikací za účelem uložení inženýrských sítí, povolení připojení komunikace nebo nemovitosti k místní komunikaci (sjezdy), povolení uzavírky a nařízení objížďky, dodatečné povolení zvláštního užívání místních komunikací po odstranění havárie inženýrských sítí.
  • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
  • Výkon státního dozoru na místních komunikacích na území města Brumov-Bylnice.

Materiální a technické zabezpečení voleb v rámci pověřeného městského úřadu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pro volby do Senátu Parlamentu ČR, pro volby do Evropského parlamentu, pro volby do Zastupitelstva kraje, pro volby do Zastupitelstva města a pro volby prezidenta republiky.

Výkon funkce tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva města Brumov-Bylnice.

 

2. patro, dveře č. 309

Telefon: 577 305 119
E-mail: rostislavrandysek.meu@brumov-bylnice.cz

 

Telefon: 577 305 119
E-mail: rostislavrandysek.meu@brumov-bylnice.cz
vCard

Role v org. struktuře

Odbor správní - ŽP - ochrana přírody a krajiny, vodoprávní úřad...