Obsah

Vyjádření pana starosty Kamila Macka k bleskovým povodním, které se územím města Brumov-Bylnice prohnaly ve středu 22.05.2019.

Sidonie

Ve středu 22.05.2019 byl v důsledku silných, vytrvalých dešťů a následnému rychlému  stoupnutí hladiny na vodním toku Brumovka vyhlášen pro katastr města
Brumov-Bylnice III.stupeň  povodňové aktivity – stav ohrožení (SPA). Okamžitě byla svolána povodňová komise města, která nastalou situaci začala řešit, pravidelně se po následující dny scházela a monitorovala situaci. Do terénu byly vyslány jednotky profesionálních + dobrovolných hasičů, pracovníci Služeb města Brumov-Bylnice, Povodí Moravy, s. p. a Lesů ČR – správa toků – oblast povodí Moravy.

Hladina vody se na měřeném profilu toku Brumovka v čase mezi 14:00 až 16:00 h zvedla o 85 cm. Na místo průměrných 28 cm se tak výška hladiny dostala v době kulminace na 154 cm.

Vedlejší přítoky Brumovky a Vláry – zejména pak v místní části Sidonie přestaly zvládat odvádět tak velký objem vody a došlo k vylití vody z koryt, připojily se k tomu také plošné splachy z povodí, zejména pak z lesů, které sebou přinesly spoustu dřevní hmoty, kamení a jiného materiálu, který sebou voda vzala.

Došlo tak k zaplavení mnoha míst, ulic, silnic, zahrad, místních komunikací, cyklostezek jak v Brumově, tak Bylnici, místní části Sv. Štěpán a především pak domů, sklepů, zahrad, studen a čističek odpadních vod v místní části  Sidonie.

Kritická situace byla mimo jiné v Brumově v ul. Pluskalova, kterou zaplavila voda z rozvodněného Hložeckého potoku a přeplněných rybníků, kde se voda začala přelévat přes okraj hráze a hrozilo její protržení. Po vyhodnocení krizové situace bylo rozhodnuto o dodání výkonného čerpadla od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, které ještě v noci začalo odčerpávat vodu z druhého rybníku a pokračovalo i následující den. Hráz byla přesto poškozena a v současné chvíli se problém řeší s odborníky na sypané hráze a majitelem rybníků.

Zarážející bylo chování některých nezodpovědných občanů, včetně dětí, kteří přes výslovná a opakovaná upozornění místním rozhlasem, aby nevstupovali do blízkosti vodních toků a k přeplněným rybníkům, tento zákaz porušovali. Díky své snaze získat co nejlepší záběr a „selfie“ s velkou vodou tak ohrožovali bezpečnost nejen svoji, ale v případě zásahu, také životy členů jednotek IZS.   

Ve čtvrtek 23.05.2019 byl po zasedání povodňové komise v 15:30 odvolán III. stupeň povodňové aktivity. I nadále pracovníci služeb města a dobrovolní  hasiči  pomáhali s odklízením škod, napáchaných bleskovou povodní až do neděle 26.05.2019.

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zvládnutí této těžké situace – především pak pracovníkům Služeb města
Brumov-Bylnice, členům SDH Brumov, SDH Bylnice, SDH Sv. Štěpán,
SDH Štítná n. Vláří, krizovému štábu z ORP Valašské Klobouky, jednotce profesionálních hasičů Valašské Klobouky a Zlín, městské policii Brumov-Bylnice, Charitě Valašské Klobouky, VaK Zlín, a.s., Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., Moravská vodárenská, a.s., Cetin, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., členům povodňové komise i pracovníkům městského úřadu, členům osadních výborů Sv. Štěpán a Sidonie,  starostům okolních obcí i dalším mnoha nejmenovaným lidem, kteří poskytli techniku na odstraňování škod.Všichni dělali maximum pro to, aby škody na majetku byly co nejmenší.

Je mi ctí s těmito lidmi spolupracovat a jsem opravdu vděčný za lidský přístup, který v této krizové situaci projevili.

Po odklizení nepořádku včetně naplaveného materiálu v místních částech a ulicích města, vyhodnotíme situaci, dále budeme vzniklé problémy řešit a hledat další možná opatření s Povodím Moravy, s.p., Ředitelství silnic a dálnic (ŘSZK), Správou a údržbou silnic Zlínska, s.r.o (SÚS) i Lesy ČR, s.p.

Zároveň bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří zareagovali na výzvu, kterou jsme oslovili občany pomocí Mobilního rozhlasu o pomoc při odklízení škod napáchaných bleskovou povodní v Sidonii, a v sobotu věnovali svůj čas i energii těm, kteří to nejvíce potřebovali.

Mobilní rozhlas se osvědčil ve velké míře právě při této krizové situaci, kde největší roli sehrál čas. Díky sms zprávám jste tak mohli být všichni okamžitě informováni o nastalé situaci. I z tohoto důvodu doporučujeme nejen občanům města, ale také majitelům chat a chalup, stojících v katastru obce, aby se zaregistrovali do Mobilního rozhlasu a byli jako více než 500 našich občanů, rychle informováni o aktuálním dění ve městě.

Rovněž doporučuji v rámci Mobilního rozhlasu, stáhnout si aplikaci Zlepšeme Česko, díky které nám můžete zasílat konkrétní podněty na místa, která byla zasažena bleskovou povodní a která by si zasloužila naši pozornost. Věřte, že pokud to bude v našich kompetencích, uděláme vše pro to, aby se co nejdříve tato místa uvedla do původního stavu. I tímto způsobem nám pomůžete zlepšovat město Brumov-Bylnici. 

 Ještě jednou ze srdce děkuji všem za pomoc.

                                                     Váš starosta  Kamil Macek