Obsah

Aktualizace cen v odpadovém hospodářství pro rok 2009

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém XII. veřejném zasedání dne 18. 12. 2008 usnesením č. 4/12/2008/195 schválilo místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009 ve výši 450,-- Kč/osobu a kalendářní rok a smluvní cenu pro podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systému svozu odpadu organizovaného Městem Brumov-Bylnice v roce 2009 ve výši 130,--Kč (vztaženo na 1 ks svezené popelnice).

Důvody, které vedly Město Brumov-Bylnice ke zvýšení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů :

V roce 2008 byl ve srovnání s předcházejícím rokem zaznamenán mimo jiné vysoký nárůst množství stavebních, objemných a nebezpečných složek komunálních odpadů ukládaných do prostor sběrného dvoru, což promítlo v celkovém meziročním nárůstu cen za poskytování služeb v odpadovém hospodářství o téměř 12 %. Výsledek hospodaření města na úseku nakládání s odpady ovlivnilo také zvýšení skládkového za ukládání všech složek komunálního odpadu na skládkách, snížení výkupních cen od zpracovatelských firem tříděných odpadů (papír, plast) a inflační vlivy, které dle údajů Asociace odpadového hospodářství ČR přesáhly meziročně hodnotu 8%.
Svaz měst a obcí pro rok 2009 předpokládá dokonce meziroční nárůst cen v odpadovém hospodářství v průměru až o 13,8 %.
V roce 2009 očekáváme zvýšení ceny za 1 tunu komunálního odpadu z popelnic o cca 7 %. Tento odpad vzhledem k meziročnímu vzrůstajícímu množství odčerpává největší podíl výdajů na odpadové hospodářství města. V souvislosti s celorepublikovým vývojem cen v rámci odpadového hospodářství nelze očekávat jejich stagnaci, ale postupné zvyšování na úroveň států Evropské unie. S tímto trendem počítá i novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jejíž přijetí se očekává v dubnu r. 2009. Mimo jiné umožňuje provozovatelům řízených skládek zvýšit cenu úložného za komunální odpady až o 40%, oproti ceně platné v roce 2008. Zákonné zvýšení cen skládkovného se promítne i do svozu veřejných odpadkových košů a ostatních doprovodných služeb.Pro porovnání uvádíme tabulkuvýše poplatku za poskytování služeb v odpadovém hospodářství ve srovnatelných městech Zlínského kraje :

 

Město
Počet obyvatel
Poplatek
Kč/ r. 2006
Poplatek
Kč/ r. 2007
Poplatek
Kč/ r. 2008
Poplatek
Kč/ r. 2009
Brumov-Bylnice
5 866
323
323
390
450
Fryšták
4 000
460
460
460
485
Vizovice
4 500
450
450
485
450
Luhačovice
5 550
500
500
500
500
Slavičín 1)2)
7 100
1230/2470
1250/2570
1300/2670
1420/2910
Valašské Klobouky 2)
5 081
290
310
330
330
Napajedla
7700
1512
1644
1680
1848
Otrokovice2)
18 000
480
480
480
480
Bojkovice
4300
420
420
450
450

 

Vysvětlivky:                1)    úhrada je vztažena na celou domácnost

                                   (u města Slavičína se její výše odvíjí
                                   navíc od intervalu svozu popelnic – 26x nebo 52 ročně).
                                   2)    města vlastnící řízenou skládku odpadů
 

 


Vytvořeno: 19. 12. 2008
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin