Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc únor 2011

Typ: ostatní
03.02.2011 - bílé a barevné sklo
11.02.2011 - plasty
18.02.2011 - papír + nápojové kartony
25.02.2011 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.

Upozorňujeme občany ul. Říky v bylnické části města, že z důvodu zřízení kontejnerového stanoviště na tříděný odpad zde bude letos ukončen stávající pytlový způsob sběru tříděných odpadů pro komodity plasty a bílé a barevné sklo. Tyto odpady je možné odevzdávat do kontejnerů o objemu 1100 litrů, které jsou pro tento účel umístěny na stanovišti u dětského hřiště. Komodity papír a nápojové kartony lze i nadále ukládat do plastových pytlů, které budou dodavatelskou firmou sváženy ve stanovených termínech.

Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

Úterý:      01.02.2011, 08.02. 2011,  15.02.2011, 22.02.2011.

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

Pondělí:   07.02.2011, 14.02.2011, 21.02.2011, 28.02.2011.

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

Pondělí:   07.02.2011, 14.02.2011, 21.02.2010, 28.02.2011


Vysvětlení k dotazům ohledně  Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Na stránkách prosincového vydání městského zpravodaje bylo zveřejněno stanovisko velitele stanice HZS Valašské Klobouky, pana Mgr. Jiřího Ovesného k novým povinnostem provozovatelů komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které vznikly v souvislosti s nabytím účinnosti uvedeného nařízení k datu 1. 1.2011.

Protože ze strany řady občanů našeho města došlo k  obavám o možném zneužití výkonu služeb při údržbě komínů cizími subjekty, které nemusí disponovat potřebným oprávněním, přinášíme upřesňující informace, které jsme získali od Společenstva kominíků ČR:V prvé řadě je potřebné rozlišit pojmy:

 

kontrola spalinové cesty, čištění spalinové cesty a revize spalinové cesty.

1. Kontrolu spalinové cesty,  je povinen zabezpečit každý vlastník vytápěného objektu s odtahem spalin přes komín nebo průduch v četnosti nejméně 1x ročně u spotřebičů na tuhá, kapalná, nebo plynná paliva o instalovaném tepelném výkonu do 50 kW.
Kontrolu spalinové cesty provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru „Kominictví“ a NEVYŽADUJE SE osvědčení revizního technika.

2. Čištění spalinové cesty si mohou občané u spotřebičů na tuhá, kapalná i pevná paliva do instalovaného tepelného výkonu 50 kW provádět svépomocí, ale přesně podle návodu stanoveného výrobcem spotřebičů paliv.
Tímto není samozřejmě zamezena možnost objednat si i pro čištění spalinové cesty držitele živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Zaručuje se tím také větší odbornost provedené služby.

I když si čištění spalinových cest mohou provádět občané sami, je jejich povinností si nejméně 1x ročně nechat vystavit od držitele živnostenského oprávnění v oboru „Kominictví“ : „Zprávu o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty“.
Vzor zprávy je uveden níže.

Údaje ve zprávě vypisuje držitel živnostenského listu v oboru „Kominictví“. Poskytovatel služby je povinen zprávu opatřit datumem vyhotovení, vlastnoručním podpisem a otiskem razítka. Zprávu je nutné uchovat pro případ pojistné události, či kontroly podle zvláštních předpisů.

3. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru „Kominictví“ a zároveň REVIZNÍM TECHNIKEM SPALINOVÝCH CEST .Revize se provádí pouze v těchto případech (§ 5 Nařízení vlády č.91/2010 Sb.) :- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína 
(myšleno i opravě komína nebo průduchu!)
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- při komínovém požáru
- při vzniku trhlin

V této souvislosti doporučujeme našim spoluobčanům, aby si do domů a staveb určených k rekreaci k provedení kominické služby vpouštěli pouze osoby, o jejichž identitě nemají pochyb ! Odborně způsobilé osoby v oboru kominictví jsou na výzvu majitele nemovitosti povinny předložit členský průkaz ve kterém je kromě jména, adresy a fotografie uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem,.
Průkazy jsou označeny logem SKČR ( Společenstvo kominíků České republiky) nebo logem  IVBP Brno (Institut vzdělávání a bezpečnosti práce).
Pokud jde o spekulace týkající se výše cen za poskytované kominické služby, jsou mnohdy zavádějící. Ceny jsou ze zákona smluvní a každá kominická firma do nich kalkuluje i veškeré vedlejší náklady spojené s prováděním prací a služeb, včetně dopravy. Další informace o této problematice lze získat na webových stránkách www.skr.cz, kde je uveden také seznam certifikovaných revizních techniků komínových systémů.

Miroslav Froněk, odborný referent Správního odboru MěÚ

 

Příloha 2 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.


 

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty^*)

 

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firmy:

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

 

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení

a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

 

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

 

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:


Vytvořeno: 31. 1. 2011
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin