Obsah

Harmonogram svozu odpadu v lednu 2009

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu

03.01. 2009 – plasty
09.01. 2009 – papír + nápojové kartony
16.01. 2009 – plasty
23.01. 2009 - sklo bílé + sklo barevné
30.01. 2009 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

Úterý : 06. 01. 2009, 13.01. 2009, 20.01.2009, 27.01.2009

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

Pondělí:   05.01.2009, 12.01.2009, 19.01.2009, 26.01.2009

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

Pondělí:   05.01.2009, 12.01.2009, 19.01.2009, 26.01.2009Informace ze sběrného dvoru
 


S platností od 01.01.2009 je pro obsluhu sběrného dvoru stanovena povinnost přesně vážit všechny přijímané nebezpečné složky vytříděné z komunálního a stavebního odpadu.


Jedná se o následující druhy nebezpečných odpadů :Stavební a demoliční odpady
17 010 06 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky (např. beton s obsahem asfaltu, cihly znečištěné dehtem ze spalovacích procesů, impregnované výrobky apod.)
17 02 04 – sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (např. sklo s přídavkem olova, plastové obaly od ropných látek a chemikálií, dřevo napuštěné vyjetým olejem apod.)
17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet ( tj. asfaltové lepenky,YPA, asfaltové krytiny, izolační desky, podlahoviny impregnované dehtem apod.)
17 05 03 – zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (např. zeminy znečištěné uniklými provozními kapalinami z vraků OA, zeminy kontaminované skladováním umělých hnojiv a chemických látek apod.)
17 09 02 – stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály - tmely, podlahoviny na bázi pryskyřic, utěsněné zasklené dílce tzv. dithermy, kondenzátory apod.)
Stavební odpady s obsahem azbestu nelze dle platného provozního řádu do prostor sběrného dvoru umísťovat a obsluha sběrného dvoru je nemá oprávnění odebírat.

Komunální odpady
20 01 13 – rozpouštědla ( např. syntetická ředidla, toulen, syntetický benzin, líh, čističe textilií, motorů, apod.)
20 01 14 – kyseliny ( nejčastěji kyselina sírová, chlorovodíková (solná), fosforečná aj.)
20 01 15 – zásady (nejčastěji louh sodný, krystalická soda apod.)
20 01 17 – fotochemikálie (např. vývojky, ustalovače apod.)
20 01 19 – pesticidy (postřiky proti rostlinným a živočišným škůdcům apod.)
20 01 21 – zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ( osvětlovací tělesa, teploměry apod.)
20 01 23 – vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (mrazničky, ledničky, chladící boxy apod.)
20 01 26 – olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (např. syntetické oleje, oleje které nejsou určeny k potravinářským účelům, tj. hydraulické, převodové, motorové a jiné technické oleje, mazací tuky a vazelíny).
20 01 27 – barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (prakticky všechny barvy, lepidla, pryskyřice vyráběné s využitím ropných látek a syntetických látek).
20 01 29 – detergenty obsahující nebezpečné látky (znečištěné sorbenty, použité textilní filtry, těsnění, znečištěné textilie od ropných látek a chemikálií)
20 01 31 – nepoužitelná cytostatika ( léky, léčiva použitá při léčbě onkologických a jiných závažných onemocnění)
20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 (léky obsahující buněčné jedy, léky které mohou po ukončení jejich záruční doby působit nebezpečně pro vodu, půdu, potravinový řetězec)
20 01 31 - baterie a akumulátory (baterie obsahující nikl, kadmium a jiné těžké kovy)
20 01 37 - dřevo obsahující nebezpečné látky (železniční pražce, palety znečištěné ropnými látkami a chemikáliemi, okenní rámy průmyslových provozů apod.)


V této souvislosti žádáme občany, aby v případě dodání většího množství výše uvedených   odpadů podle svých možností pomohli pracovníkovi obsluhy sběrného dvoru s jeho umístěním na váhu.    Pracovník obsluhy sběrného dvoru je rovněž oprávněn v případě dodání nebezpečných složek komunálního odpadu vyžadovat podpis původce na průvodku odpadu.
Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb je potřebná součinnost všech zúčastněných stran.Miroslav Froněk, odborný referent pro odpadové hospodářství
Správní odbor MěÚ


Vytvořeno: 2. 1. 2009
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin