Obsah

Investiční příprava lokality Hrbáč II pro výstavbu rodinných domů

Typ: ostatní
V současné době připravuje Město Brumov-Bylnice investiční akci výstavby inženýrských sítí (tzv. ZTV – základní technická vybavenost) pro novou stavební lokalitu „Hrbáč II“, určenou k výstavbě rodinných domů dle schváleného územního plánu a navržené zastavovací studie. Tato lokalita je rozdělena do dvou etap – 1. etapa se nachází v katastrálním území Bylnice a 2. etapa v katastrálním území Brumov. O tomto rozdělení a etapizaci bylo rozhodnuto jak z důvodů ekonomických tak i majetkoprávních. V brumovské části zamýšlené lokality totiž většina vlastníků potřebných pozemků zatím nesouhlasí s jejich odprodejem pro zamýšlenou zástavbu RD.

Zmíněná 1.etapa připravované investiční akce má v současné době zpracovánu dokumentaci pro územní řízení (DUŘ) a to včetně zajištěných souhlasných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení (vlastníků a správců inženýrských sítí). Tato dokumentace byla vypracována na základě jedné varianty zastavovací studie, kterou z několika připravených návrhů vybrala rada města.

Pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí doposud scházelo vykoupit poslední pozemek, resp. jeho ideální polovinu. Při zahájení jednání o jeho výkupu totiž bylo zjištěno, že tento je zapsán v katastru nemovitostí z jedné poloviny ve vlastnictví již zemřelé osoby. Jenom vyřešení dodatečného dědického řízení a dohledání všech vlastníků (dědiců), zabralo právníkům téměř dva roky. Nyní však již je dědické řízení ukončeno a Město Brumov-Bylnice s těmito novými vlastníky uzavřelo příslušné kupní smlouvy.

Po následném územním řízení, kterým budou mj. i rozparcelovány jednotlivé stavební pozemky pro jejich budoucí odprodej, bude zajišťována dokumentace pro stavební povolení na vybudování ZTV. Zároveň bude zajišťována tendrová dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Souběžně s tímto již budou probíhat také jednání o možných dotacích na výstavbu zmíněných inženýrských sítí.

Propočet dle zpracované dokumentace pro územní řízení odhaduje výši předpokládaných nákladů pro realizaci ZTV na několik desítek miliónů korun. Kromě již zmíněných případných dotací budou tyto náklady hrazeny částečně z prodeje zmíněných stavebních pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice a také z příspěvků soukromých vlastníků sousedních stavebních parcel v dané lokalitě, kteří požadují napojení na tyto sítě (z celkového počtu budoucích 30-ti stavebních míst v lokalitě 1.etapy leží jedna třetina, tj. 10 stavebních míst, na pozemcích v majetku  soukromých osob).

Jedna z podmínek otevření nového stavebního obvodu pro individuální bytovou výstavbu (IBV) je vyřešení bezpečného a kapacitně dostatečného příjezdu na Hrbáč. Tato záležitost se také souběžně řeší a na základě  zpracované dopravní studie je již hotová dokumentace pro územní řízení, k níž se nyní vyjadřují dotčené orgány státní správy a účastníci řízení. Následně bude na stavební úřad rovněž jako u ZTV podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Je nutné podotknout, že také tyto stavební úpravy místní komunikace (zatrubnění Lánského potoka, rozšíření komunikace, přeložky sítí v křižovatce se silnicí I/57, opěrná zeď za viaduktem vč. chodníků aj.) si vyžádají investice ve výši několika dalších miliónů korun.

Zájemci o koupi stavebního místa pro výstavbu rodinného domu v dané lokalitě budou moci o stavební místo požádat poté, kdy Město Brumov-Bylnice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejnění záměr odprodat tyto stavební místa (již dnes však Město Brumov-Bylnice vede předběžný seznam žadatelů o koupi stavebních míst v této lokalitě. Po schválení záměru odprodat stavební místa budou tito žadatelé vyzváni, aby své žádosti znovu potvrdili.). Záměr odprodat předmětné stavební pozemky bude zveřejněn obvyklým způsobem (úřední tabule, webové stránky města). Kupní cenu pozemků v Kč/m2 a způsob odprodeje (např. formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní) stanoví Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice.

Snahou Města je, jak již bylo prezentováno i na veřejných zasedáních zastupitelstva města, započít s výstavbou inženýrských sítí v nejbližším možném termínu. Limitujícím faktorem zde však zřejmě budou ekonomické možnosti města. Akce je prioritou strategického rozvoje města a zastupitelstvem města je v tom smyslu podporována.

O dalším aktuálním postupu budeme zájemce informovat jak na webových stránkách města, tak i prostřednictvím městského zpravodaje.

 

Odbor investic majetku města 


Vytvořeno: 19. 5. 2010
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin