Obsah

NOVÁ PARKOVIŠTĚ, PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, DALŠÍ ÚSEK CYKLOSTEZKY. JAKÉ AKCE MÁ MĚSTO V LETOŠNÍM ROCE V PLÁNU?

Typ: ostatní
Přehled plánovaných akcí z rozpočtu města na rok 2021

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice schválilo na svém únorovém zasedání rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2021. 

Celkové příjmy města Brumov-Bylnice na rok 2021  jsou stanoveny ve výši  100 953 750 Kč. Celkové výdaje na rok 2021 jsou stanoveny ve výši 152 771 770 Kč.  Rozdílem příjmů a výdajů vznikne schodek v  hospodaření ve výši – 51 818 020 Kč. Schodek rozpočtu ve výši – 51 818 020 Kč bude krytý finančními prostředky minulých let a dlouhodobým úvěrem.

Na schválený rozpočet města se můžete podívat zde.

Pro letošní rok se připravují k realizaci v rámci investiční přípravy níže uvedené hlavní investiční a neinvestiční akce, které jsou součástí schváleného rozpočtu města.

Dostavba MŠ Družba

Největší investiční akcí je dvoupodlažní přístavba v zahradě stávající mateřské školy v sídlišti Družba pro další dvě oddělení, z nichž jedno bude sloužit pro přemístění třídy „Žabiček“ z detašovaného pracoviště na bývalé národní škole. 

Probíhá stavební řízení a následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

MŠ

obr.: dostavba  Mateřské školy Brumov-Bylnice

Cyklotrasa Bylnice – Štítná nad Vláří

Z důvodu nesouhlasu části vlastníků dotčených pozemků byla zpracovaná změnová projektová dokumentace, k níž se nyní zajišťují vyjádření a stanoviska pro vydání stavebního povolení. Realizací dojde k propojení cyklostezky Bečva-Vlára-Váh s dokončovanou cyklostezkou ze Štítné nad Vláří.

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Svatý Štěpán

Jedná se o úsek od žel. přejezdu po místní komunikaci na Vláří;  úsek délky 795 m, vč. 70 m dlouhé opěrné zdi pod železniční tratí. V letošním roce bylo vydáno stavební povolení, které je pravomocné. Pro realizaci hledáme dotační zdroje financování.

Parkoviště Družba-střed

V centrální části sídliště Družba vznikne nové velké parkoviště s více než sedmi desítkami parkovacích míst. Podmínkou realizace je přeložka napájecích kabelů NN ze strany EG.D, a. s. (dříve E.on). Projekt je zpracovaný, probíhá příprava podkladů pro vydání stavebního povolení.

Družba

obr.:  parkoviště Družba – střed (situace)

Parkoviště J. Středovského

Parkoviště navazuje na dokončenou opravu v ulici J. Středovského z důvodu posílení parkovacích míst v této lokalitě. Finalizují se podklady pro vydání stavebního povolení.

Úpravy dopravní infrastruktury, Rozkvět-jih

Úpravy místní komunikace v ulici Am. Kutinové (od křižovatky se silnicí III/50736 k mostu přes Brumovku) a vybudování přilehlého záchytného sídlištního parkoviště s více než 40 parkovacími místy. Dokončuje se projekt vč. potřebných vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení.

Rozkvět

obr.: úpravy dopravní infrastruktury sídliště Rozkvět

Oprava mostu Podzámčí

Původní návrh částečné opravy je přepracováván v součinnosti s památkovou péčí a správci inženýrských sítí umístěných na konstrukci mostu. Realizace je závislá na získání všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.

Rozšíření amfiteátru na dolním nádvoří brumovského hradu

Dokončení úprav na zbývající straně prostor dolního nádvoří v duchu již fungujícího amfiteátru (úprava terénu, doplnění mobiliáře).

amfiteátr

obr. :  amfiteátr – dokončení (vizualizace)

Provozní objekt a výměna ČOV u BD Sidonie 35

Instalace nové čistírny odpadních vod u bytového domu čp. 35 vč. dobudování skladovacích prostor. Součástí provozního objektu bude i zázemí pro veřejnou plochu nad tímto BD.

Výměna kotle objektu občanské vybavenosti čp. 1030

Výměna dosloužilého plynového kotle pro budovu bývalé národní školy.

Výměna oplocení areálu výletiště ve Sv. Štěpánu

Pokračování v postupných úpravách areálu výletiště.

Úprava vjezdu do areálu hřiště Pod Strání vč. úpravy dětského hřiště a oplocení

Změna organizace dopravy v příjezdové části do areálu bylnického hřiště, vč. úprav přilehlého dětského hřiště.

Oprava oplocení židovského hřbitova

Výměna zchátralého oplocení nemovité kulturní památky.

Oprava chodníku 1. května vč. přístupového schodiště

Akutní oprava pěšího chodníku nad silnicí I/57 pro přístup k rodinným domům.

Oprava zatékající střechy vč. zateplení střechy nad prostory šaten plaveckého bazénu

Zateplení a výměna krytiny střešního pláště části objektu školního areálu.

Opravy vnitřních prostor zdravotního střediska

Pokračování ve vnitřních úpravách a modernizaci prostor městského zdravotního střediska spojené s přemístěním dětského oddělení do přízemí objektu.

Úpravy prostor po asanaci vykoupených rodinných domů čp. 34 (Mýto) a čp. 851 (Podzámčí)

Po provedené demolici obou objektů dojde postupně k úpravám vzniklých ploch s jejich novým využitím.

Vedení města ve spolupráci s odborem investic a majetku města a správním odborem


Vytvořeno: 28. 4. 2021
Poslední aktualizace: 28. 4. 2021 16:18
Autor: Mgr. Hana Schnarr