Obsah

NOVÁ VÝSADBA DESÍTEK STROMŮ, KEŘŮ A KVĚTIN OSVĚŽÍ PRŮJEZD MĚSTEM

Typ: ostatní
Spouští se investiční akce "Obnova doprovodné zeleně podél silnice I/57"

Po revitalizaci sadu v okolí kapličky sv. Anny, kde došlo k ošetření starých ovocných dřevin a doplnění nových výsadeb ovocných i neovocných dřevin, spouští dnes město další významnou "zelenou" investiční akci, která povede mimojiné také ke zkrášlení města Brumov-Bylnice. 

Na realizaci projektu obnovy doprovodné zeleně podél silnice I/57, vycházející z koncepčního dokumentu "Územní studie sídelní zeleně", bylo v roce 2020 požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, a poté bylo poskytovatelem rozhodnuto o schválení dotace až ve výši 1 670 000 Kč. Následně byla ve výběrovém řízení vybrána firma MIRIBEN, s. r. o., se sídlem v Martinicích, která bude výsadby realizovat.

Dnešním dnem, tj. 10. září 2021 započnou realizační práce přípravou stanovišť.

Zejména zpočátku prosíme občany města o pochopení, neboť stávající nevzhledná zeleň bude na některých místech odstraněna, což samozřejmě může u některých zpustit vlnu nevole. Následně však budou zelené plochy nahrazeny novou výsadbou kvetoucích trvalek, keřů i stromů.

1. květnaobr.: vzhled ulice 1. května se výrazně promění

Cílem této revitalizace je posílení adaptace na změnu klimatu částečným zastíněním zpevněných ploch podél komunikace doplněním dřevin. Výsadbou dřevin a linií keřů dojde k sjednocení vzhledu ulice.

Lokality pro výsadbu jsou však omezeny stávajícím provozem a množstvím stávajících inženýrských sítí.

Navržené výsadby budou navíc sloužit jako zdroj nektaru pro hmyz a drobných úkrytových prostor pro živočichy.

Mýtoobr.: plánovaná výsadba v ul. Mýto

Řešené území se nachází na veřejných prostranstvích města Brumov -Bylnice, které navazují na komunikaci I. třídy č. 57. Vybrané řešené části jsou velmi důležité a cenné plochy, které umožní ovlivnit mikroklima okolních ploch po výsadbě zeleně. Plochy řešeného území jsou pohledově exponované a to zejména pro projíždějící návštěvníky města a jejich revitalizací dojde k sjednocení vzhledu výsadeb a zatraktivnění okolí hlavního tahu městem.

Kapitánkaobr.:  doprovodná zeleň při vjezdu do města od obce Štítná nad Vláří-Popov

Realizací dojde k posílení biologické diverzity a k snížení antropogenních vlivů. Projekt je v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti krajiny ČR a Strategií udržitelného rozvoje ČR a Krajskou koncepcí ochrany přírody a krajiny. Navrhovaná opatření jsou v souladu s platnými metodikami MŽP. Navržený materiál je vhodný stanovištně a z velké části je tvořen geograficky původními druhy či kultivary původních druhů. Výběr dřevin vycházel z metodiky pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla (Baroš a kol. 2014).

Předpokládaný termín dokončení dle smlouvy o dílo je listopad 2021.

Vlárskáobr.: vizualizace výsadby stromů v ulici Vlárská

 

Další paralelní akcí výsadby zeleně ve městě, která započne rovněž v pátek 10. září 2021 přípravou stanoviště, je výsadba kvetoucích trvalek v zelených plochách kruhového objezdu a k němu přilehlých zelených ostrůvcích.

12

 


Vytvořeno: 9. 9. 2021
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 10:52
Autor: Mgr. Hana Schnarr