Obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí finančního odboru MěÚ Brumov-Bylnice
Město Brumov-Bylnice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

vedoucí finančního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice

Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice

Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Předpokládaný nástup: květen 2008

 


Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
 

    Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, stanovené § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


* je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt
* dosáhl věku 18 let
* je způsobilý k právním úkonům
* je bezúhonný ( za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí , jakoby nebyla odsouzena)
* ovládá jednací jazyk
* splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

      2.    Další předpoklady stanovené zvláštním zákonem – zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

* není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

3.   Splňuje požadavky zaměstnavatele:

* stupeň vzdělání: vysokoškolské vzdělání
* požadované vzdělání v oboru: ekonomické, ekonomika a management
* po nástupu postupné absolvování vstupního vzdělávání úředníka ( platí pouze pro úředníky, 
   kteří nemají zkoušku odborné způsobilosti), zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu
   stanoveném zákonem a další vzdělávání dle požadavku zákona o úřednících
            * znalost práce na PC
* řidičský průkaz skupiny B
* schopnost zvládat psychickou zátěž
* vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost
  
Přihláška musí obsahovat:

-          jméno, příjmení a titul uchazeče
-          datum a místo narození uchazeče
-          státní příslušnost uchazeče
-          místo trvalého pobytu uchazeče
-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
-          datum a podpis uchazeče
-          telefonní kontakt

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

-          životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a činností, které jsou náplní funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení
-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-          osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona                       č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971


Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:

Poštou na adresu:                                                                                                        
Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942 , 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: podací razítko nejpozději s datem 7. dubna 2008

Osobně na podatelnu:
Městského úřadu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: nejpozději do 7. dubna 2008 do 16:00 hodin.

Pozor! Na obálku uveďte: „VŘ – vedoucí finančního odboru“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města: www.brumov-bylnice.cz
 

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
V Brumově-Bylnici dne 7. 3. 2008


Vytvořeno: 7. 3. 2008
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Super Admin