Obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice, zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem,
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice

Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice

Platová třída odpovídající druhu práce: 10

Předpokládaný nástup: duben 2008

 


Uchazeč musí splňovat:
 

    Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, stanovené § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


* je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem, který má    
   v ČR trvalý pobyt
* dosáhl věku 18 let
* je způsobilý k právním úkonům
* je bezúhonný ( za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba,    
   která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro
   trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
   pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí , jakoby nebyla odsouzena)
* ovládá jednací jazyk
   
2.   Požadavky zaměstnavatele:

* stupeň vzdělání: vysokoškolské vzdělání
* požadované vzdělání v oboru: stavební
* znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
   znění pozdějších předpisů
* po nástupu postupné absolvování vstupního vzdělávání úředníka ( platí pouze pro úředníky, 
   kteří nemají zkoušku odborné způsobilosti), zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu
   stanoveném zákonem a další vzdělávání dle požadavku zákona o úřednících

* znalost problematiky územně plánovací činnosti
            * znalost práce na PC
* řidičský průkaz skupiny B
* schopnost zvládat psychickou zátěž
* vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost


  
Přihláška musí obsahovat:

-          jméno, příjmení a titul uchazeče
-          datum a místo narození uchazeče
-          státní příslušnost uchazeče
-          místo trvalého pobytu uchazeče
-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
-          datum a podpis uchazeče
-          telefonní kontakt

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

-          životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a činností, které jsou náplní funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení
-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:

Poštou na adresu:                                                                                                       
Městský úřad Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942 , 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: podací razítko nejpozději s datem 17. března 2008

Osobně na podatelnu:                                                                                                                                Městského úřadu Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: nejpozději do 17. března 2008 do 16:00 hodin.

Pozor! Na obálku uveďte: „VŘ – referent stavebního úřadu“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města: www.brumov-bylnice.cz.
 

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
V Brumově-Bylnici dne   26. 2. 2008


Vytvořeno: 26. 2. 2008
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin