Obsah

Projednání nového Územního plánu Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Občané Brumova-Bylnice, včetně místních částí Svatý Štěpán a Sidonie, mohou od začátku března využít možnosti nahlížet do prvního návrhu nového Územního plánu Brumova-Bylnice (dále jen ÚP) a podávat k této dokumentaci připomínky. Tato dokumentace je uložena k nahlédnutí na stavebním úřadě (úřední hodiny Po, St 7:00-17:00) a v elektronické podobě na webových stránkách města www.brumov-bylnice.cz.

UP_obrazek_nejmaly

Řízení o územním plánu se řídí dle ustanovení §§ 50 – 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon). Při postupu podle stavebního zákona je dán prostor pro vyjádření veřejnosti až v rámci veřejného projednání, které je uskutečněno takřka na konci řízení o vydání územního plánu. Pořizovatel ÚP (Městský úřad Brumov-Bylnice) chce však dát prostor občanům a majitelům pozemků a staveb, aby své připomínky mohli uplatnit v celém průběhu řízení až do ukončení veřejného projednání (cca zima 2011 – termín veřejného projednání bude v dostatečném předstihu zveřejněn).

Pořizovatel proto vyzývá občany a osoby s vlastnickými právy k pozemkům a stavbám na území Brumova-Bylnice a místních částí Svatého Štěpána a Sidonie, aby se věnovali pořizování návrhu ÚP Brumov-Bylnice a způsobu, jakým definuje plošné a prostrové upořádání území na ploše s jejich pozemkem, případně stavbou. Lépe jej připomínkovat již v této fázi, než toto odkládat na dobu, kdy bude nový ÚP platit. Změny nového ÚP se budou projednávat v intervalech cca jednou za 2 roky a plně v režii navrhovatele změny (v řádu několika desetitisíců korun).

Územní plán vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy (plochy pro bydlení, sport, rekreaci, veřejná prostranství, dopravu, občanskou vybavenost,...), veřejně prospěšné stavby, plochy asanací apod. Každý stavební záměr musí být dle stavebního zákona v první řadě v souladu s ÚP Brumov-Bylnice. Proto upozorňujeme občany, aby věnovali pozornost návrhu nového ÚP a způsobu, jakým zahrnuje právě jejich nemovitost, dále aby nepodcenili význam tohoto dokumentu jak pro svou vlastní stavební činnost, tak jeho vliv na celý budoucí rozvoj města Brumov-Bylnice.  Také upozorňujeme občany města, aby při případném prodeji pozemku či stavby prověřili jejich budoucí využití dle návrhu nového ÚP (např. rozdíl v ceně pozemku, jestliže je tento vymezen jako zahrada ve stávajícím ÚPN  a stavební pozemek v novém ÚP), případně s prodejem počkali do doby vydání nového ÚP.

Elektronická podoba návrhu ÚP Brumov-Bylnice je přístupná na webových stránkách města cz/obec/mesto/uzemni-plan-mesta/novy-uzemni-plan-brumov-bylnice/.

Vzor písemné připomínky lze vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu, případně stáhnout na výše uvedené adrese. Písemné připomínky může veřejnost zasílat na adresu Městský úřad Brumov-Bylnice, náměstí Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice. Všechny uplatněné připomínky budou přehodnoceny z hlediska reálnosti záměru, řádně projednány a případně postoupeny k zapracování.

V současnosti probíhá projednávání návrhu ÚP s dotčenými orgány a sousedními obcemi.

logo_IOP_EU_MMR_1

 

Projekt Územní plán Brumov-Bylnice je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci operačního programu na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území - Projekt „Návrh Územního plánu Brumov-Bylnice“ (registrační číslo CZ.1.06/5.3.00/08.06343). Více informací o tomto OP najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.
Celkové náklady na pořízení územního plánu Brumov-Bylnice činí cca 1.154.000,- Kč, z nichž dotace pokryje cca 951.000,- Kč (cca 82% nákladů).

 

 


Vytvořeno: 8. 3. 2011
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin