Obsah

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MĚSTA K SITUACI A PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE BRUMOV-BYLNICE

Typ: ostatní
Vyjádření k Mateřské škole Brumov-Bylnice

mš

Jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov Bylnice, okres Zlín, bychom se rádi vyjádřili k současné situaci a provozu v mateřské škole.

Pro začátek uvádíme několik statistických údajů.

V období mezi 2015-2017 se v průměru ve městě Brumov-Bylnice narodilo 62 dětí. V roce 2018 se v našem městě narodilo 64 dětí. V roce 2019 se narodilo 60 dětí a k trvalému pobytu bylo v tomto roce přihlášeno dalších 6 dětí. V roce 2020 se narodilo 51 dětí a jedno dítě bylo přihlášeno k trvalému pobytu. Z toho vyplývá, že žádný zásadní rozdíl v počtu dětí nenastal. To se ovšem změnilo až letošním rokem. K 1. červenci 2021 se v našem městě narodilo již 47 dětí.

Jsme velmi rádi, že mladí lidé v našem městě zůstávají, stěhují se sem mladé rodiny a i v této „složité“ době se rodí děti.

Vzhledem k situaci s počtem narozených a (přistěhovaných) dětí jsme po dohodě s vedením Základní školy Brumov-Bylnice zavedli od školního roku 2019-2020 tzv. přípravnou třídu pro maximálně 15 dětí.

Přípravná třída, která funguje již třetím rokem je určena pro děti od 6-7 let, které mají odklad nástupu do 1. třídy základní školy. Rodiče pak mají na výběr, zda souhlasí s ukončením docházky dítěte do mateřské školy a přejdou pod režim základní školy do přípravné třídy, anebo zůstanou v mateřské škole. I přes maximální možnou kapacitu přípravné třídy (15 dětí), má tato třída každý rok pouze 10 žáků a stejně tomu tak bude i v následujícím školním roce.

Pro školní rok 2021/2022 bylo přijato 79 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí do mateřské školy (dále jen „MŠ“). Celkem mohlo být přijato k 1. 9. 2021 pouze 52 dětí. 5 dětí zůstalo s odkladem povinné školní docházky v mateřské škole. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením probíhal zápis do MŠ on-line, tedy bez osobní přítomnosti rodičů v mateřské škole.

Z důvodu naplněné kapacity nebylo přijato 14 dětí ve věku 3 let do 31. 8. 2021 a 9 dětí ve věku 2 let do 31. 8. 2021 + 2 děti 3leté, které nepatří do našeho spádového obvodu.

S rozhodnutím o přijetí dětí do MŠ byli rodiče seznámeni 1. června 2021 prostřednictvím webových stránek školy a vyvěšením ve vestibulu mateřské školy pod předem stanoveným registračním číslem dětí. Rozhodnutí o nepřijetí bylo zasláno písemně zákonným zástupcům dětí.

Šest rodičů podalo proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ odvolání Krajskému úřadu ve Zlíně.

Děti byly umístěny do MŠ Brumov-Bylnice, MŠ Svatý Štěpán a třídy Žabiček na ul. 1 května dle spádovosti obce. Do MŠ Brumov-Bylnice, Družba a do třídy Žabiček na ul. 1. května bylo umístěno 33 dětí a do MŠ Svatý Štěpán bylo umístěno 19 dětí. Bohužel některé děti musely být umístěny z kapacitních důvodů ze sídliště Družba do MŠ Svatý Štěpán, a proto proběhlo losování o umístění dětí na schůzce rodičů. Tímto děkujeme rodičům, kteří dobrovolně uvolnili místa v MŠ Brumov-Bylnice, Družba a budou své děti dovážet do MŠ Svatý Štěpán.

Město jako zřizovatel podle § 34, zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přednostně přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Rodiče dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do Mateřské školy Brumov-Bylnice na školní rok 2021-2022  a nezískaly místo ani v okolních školkách, příp. tuto možnost rodiče nechtěli využít, jsme oslovili, a na základě společného jednání zvažujeme zřízení tzv. dětské skupiny o min. 6 dětech. Tato dětská skupina by byla zřízena v prostorách RMC Malenka. Město bude částečně dotovat náklady a rodiče budou přispívat na provoz této dětské skupiny ve školním roce 2021-2022. Vzhledem k tomu, že článek vyšel před termínem, kdy mohli rodiče podávat závazné přihlášky (do 15. července 2021), nemůžeme momentálně potvrdit, zda bude v novém školním roce tato dětská skupina zřízena.

Dalším krokem k vyřešení problému nedostatečné kapacity mateřské školy, byly několik let trvající procesní kroky k tomu, aby se mohla mateřská škola rozšířit a kapacita se tak mohla navýšit až o 56 dětí.

V roce 2018-2019 vznikla studie na kontejnerovou přístavbu MŠ. Ta by však situaci řešila pouze dočasně. V průběhu roku 2019 jsme navštívili několik takových mateřských škol, abychom získali odpovědi na mnoho otázek z pohledu praktičnosti, hygieny apod.

Nechali jsme zpracovat cenové nabídky na varianty kontejnerové i zděné stavby. Po analýze všech možností a vzhledem k celkovým ekonomickým nákladům na stavbu a životnost, rada města rozhodla o stavbě klasické zděné mateřské školy.

V roce 2020 jsme soutěžili projektovou část přístavby MŠ. Bylo to v době, kdy přišla pandemie, a město přišlo o velkou část finančních prostředků z rozpočtového určení daní. Přestože město přišlo o peníze v rozpočtu 2020, chtěli jsme projekt dokončit a získat stavební povolení. Případná dotace na výstavbu MŠ se netýká našeho města, je určena pouze pro obce do 3 tis. obyvatel.

Vzhledem ke složité finanční situaci, schválilo v roce 2021 zastupitelstvo města dlouhodobý úvěr  na přístavbu MŠ. V současné době byla zahájena realizace stavby. I přes všechny peripetie je termín dokončení naplánován na léto 2022 s tím, že v závěru výstavby mateřské školy je naplánovaná ještě přestavba kuchyně pro navýšení kapacity.

.

Děti jsou naše budoucnost a my věříme, že se nám společně podaří zahájit školní rok 2022-2023 v mateřské škole již s navýšenou kapacitou o novou přístavbu. Do budoucna je naplánováno rozšíření zahrady MŠ, která bude momentálně z části zabrána stavbou.

Město při výstavbě mateřské školy počítá také s alternativou, že v případě realizace plánované výstavby bytových domů v sídlišti Družba, kde předložené varianty čtyř developerů počítají s vytvořením 60-100 nových bytových jednotek včetně parkovacích ploch, které přilákají do města mladé rodiny, bude dostatečně zajištěna kapacita jak v mateřské, tak základní škole.

Vzhledem k zajištění staveniště, plánovaným demoličním pracím a havarijním opravám ve stávající budově, je Mateřská škola Brumov-Bylnice, Družba v červenci uzavřena a děti mají v době prázdnin zajištěn náhradní provoz v mateřské škole ve Sv. Štěpáně. Během srpna pak bude provoz mateřské školy v Brumově-Bylnici, Družba částečně obnoven.

Tímto bychom chtěli poprosit všechny obyvatele sídliště a rodiče dětí dojíždějících do školky o shovívavost, trpělivost a toleranci hluku a dopravní situace na sídlišti Družba po celou dobu výstavby.     

Děkujeme a přejeme v klidu a radosti prožitý čas dovolených a prázdnin.

Vedení města Brumov-Bylnice ve spolupráci s vedením MŠ

 


Vytvořeno: 12. 7. 2021
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Mgr. Hana Schnarr