Obsah

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU „Osvětlení tělocvičny ZŠ“

Typ: ostatní
Předmětem zakázky je rekonstrukce osvětlení tělocvičny základní školy v Brumově-Bylnici za účelem zvýšení hodnoty osvětlení a energetické úspory. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (PD v rozsahu pro provedení stavby – viz Příloha č. 1 výzvy) a soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 3 – Výkaz výměr).


                                                                                               

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

„Osvětlení tělocvičny ZŠ“

________________________________________________________

 

 

 1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:                                Město Brumov-Bylnice

Sídlo zadavatele:                                  H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

IČ:                                                       00283819

DIČ:                                                     CZ00283819

Osoba oprávněná jednat:                     Zdenek Blanař, starosta města

Telefon, e-mail:                                   577 305 111, zdenekblanar@brumov-bylnice.cz

Kontaktní osoba:                                 Václav Bliňák, místostarosta města

Tel., e-mail:                                         577 305 148, vaclavbliznak@brumov-bylnice.cz

Druh veřejné zakázky:                        zakázka malého rozsahu – mimo zákon o veřejných zakázkách (v souladu s §31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění při dodržení zásad dle §6)

 

 1. Předmět veřejné zakázky

 

Předmětem zakázky je rekonstrukce osvětlení tělocvičny základní školy v Brumově-Bylnici za účelem zvýšení hodnoty osvětlení a energetické úspory. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (PD v rozsahu pro provedení stavby – viz Příloha č. 1 výzvy) a soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 3 – Výkaz výměr).

 

Klasifikace předmětu VZ (kódy CPV:

45310000-3     Elektroinstalační práce

31000000-6     Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení

45000000-7     Stavební práce

 

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: do 15. září 2018

Uchazeč ve své nabídce uvede i předpokládaný harmonogram prací.

 

Místem plnění zakázky je tělocvična Základní školy Brumov-Bylnice, Družba 1178.

 

Prohlídka staveniště proběhne v úterý 17. 7. 2018 v 10 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 600 tis. Kč bez DPH.

 

 1. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky je zveřejněna na internetových stránkách zadavatele - www.brumov-bylnice.cz - a na úřední desce s dálkovým přístupem (urad/uredni-deska/).

 

O zaslání kompletní zadávací dokumentace může uchazeč požádat prostřednictvím e-mailu na adrese: radnice@brumov-bylnice.cz nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek.

 

 1. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii jsou:

 • Celková spotřeba elektrické energie (váha kritéria: 30%)

Ve své nabídce uchazeč uvede celkovou roční spotřebu v kWh navrženého řešení, vč. ztrát, za dobu jednoho roku, tj. za dobu 1100 hod. provozu.

 • Celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha kritéria: 70%)

Celková nabídková cena v Kč obsahující veškeré náklady související s řádnou realizací zakázky bude doložena oceněním dle Přílohy č. 3 – Výkaz výměr.

 

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle počtu dosažených bodů v součtu za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria.

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujícího vzorce:

 

 

    hodnota dílčího hodn. kritéria nejlepší nabídky

    Počet bodů      =                                                                                           *   váha  dílčího kritéria

                                     hodnota dílčího hodn. kritéria z nabídky uchazeče

 

Hodnocení nabídek

Pořadí nejvhodnějších nabídek bude seřazeno podle počtu dosažených bodů od nejvyšší po nejnižší.

 

 1. Kvalifikační předpoklady uchazeče

 

a)   Základní kvalifikační předpoklady

- uchazeč prokazuje čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 odst. 1 zákona (viz Příloha č. 4 této výzvy). Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

b)   Profesní kvalifikační předpoklady          

Splnění profesní kvalifikace uchazeč prokazuje:

-    prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle

     zvláštních právních předpisů (ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky);

-    prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

c)  Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokazuje předložením seznamu realizací alespoň 3 obdobných zakázek za poslední 3 roky (v seznamu bude uvedený předmět a rozsah zakázky, objednatel a termín realizace) v hodnotě min. 300 tis. Kč bez DPH.

 

 1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny bude stanovena v českých korunách a bude v členění na cenu bez DPH a s DPH.

K ceně bez DPH, kterou uchazeč vypočítá oceněním jednotlivých součástí zakázky, bude připočtena i rezerva ve výši 10% (na nepředvídané práce). Rezerva může být případně čerpána až na základě souhlasu objednatele.

Zadavatel tímto prohlašuje, že dodané práce budou sloužit pro jeho ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou ve smyslu ustanovení § 5 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.). Při fakturaci zakázky bude použitý režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

 

 1. Varianty nabídek

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

 

 1. Vymezení předkládané nabídky

Nabídky budou podány v uzavřené obálce viditelně označené tímto heslem:

 

„NEOTEVÍRAT! Osvětlení tělocvičny ZŠ“

           

Nabídka musí obsahovat:

 • krycí list (dle Přílohy č. 2)
 • světelně technický výpočet na navržené řešení
 • katalogové listy navržených svítidel, příp. jiný doklad prokazující požadované specifikace osvětlení (v souladu s přílohou technické zprávy – Požadavky na svítidla, Specifikace osvětlení)
 • oceněný výkaz výměr (dle Přílohy č. 3)
 • jednoduchý návrh SOD s podpisem uchazeče
 • harmonogram prací
 • dokumenty k doložení kvalifikace (Příloha č. 5 a další viz bod 5 této výzvy)

Nabídka bude podána v 1 tištěném vyhotovení v českém jazyce a její součástí bude nosič dat, na kterém budou v elektronické podobě doloženy tyto části nabídky uchazeče (v editovatelném formátu):

 • světelně technický výpočet
 • oceněný výkaz výměr
 • návrh SOD

 

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín k podání nabídek stanovil zadavatel na 25. 7. 2018 do 14:00 hodin na adrese           zadavatele (Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31  Brumov-Bylnice) v provozní době (Po, St v době 7 – 11.30 a 12.00 – 17 hod; Út, Čt, Pá v době 7 – 11.30 a 12.00 – 14.30 hod).

Nabídka bude považována za odevzdanou, pokud bude doručena poštou, osobně či kurýrem nejpozději v den a hodinu odevzdání nabídky na výše uvedenou adresu zadavatele.

Hodnocení doručených nabídek se uskuteční po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele.

Jednání komise pro otevírání obálek je neveřejné.

 

 1.   Práva zadavatele
 • Zadavatel nevrací uchazečům předložené nabídky zpět.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku a tuto výzvu či zakázku zrušit (tzn. neuzavřít smluvní vztah se žádným z uchazečů).
 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit uchazeče, který nesplnil požadovanou kvalifikaci a specifikaci osvětlení.
 • Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky a s účastí ve veřejné zakázce.
 • Výsledek veřejné zakázky bude uchazeči sdělen do 5 dnů od rozhodnutí zadavatele.
 • Smluvní vztah vzniká až podpisem smlouvy o dílo, o jejímž konečném znění je možné jednat.

 

 1. Přílohy
 • Příloha č. 1 –  PD „Nové osvětlení sportoviště, tělocvična ZŠ v Brumově-Bylnici“, zpracovatel: ELPRO Fusek s.r.o., IČ: 03035476; v 11/2017
 • Příloha č. 2 – Krycí list
 • Příloha č. 3 – Výkaz výměr
 • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení

 

 

V Brumově-Bylnici dne 10. 7. 2018                                                    Za zadavatele

 

 

                                               

                                                                                                ________________________

                                                                                                    Zdenek Blanař, starosta 


Vytvořeno: 10. 7. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 18:02
Autor: Správce Webu