Obsah

zp

 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je separace biologicky rozložitelných odpadů přímo u zdroje, tj. u občanů.

Za tímto účelem Město Brumov-Bylnice v červenci 2015 pořídilo 600 ks kompostérů PROFI 900 o objemu 900 litrů, které v průběhu srpna až října 2015 bezplatně zapůjčilo občanům, kteří mají trvalý pobyt na území města a chalupářům, kteří vlastní nemovitost na území města a mají zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Realizací záměru dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a především vyšší tříditelnosti odpadů, které v současnosti tvoří nemalý podíl ve směsném komunálním odpadu, čímž dojde ke snížení objemu směsného komunálního odpadu sváženého na skládky.