Obsah

logo

 

REVITALIZACE A KONCEPCE ZELENĚ NA PŘIMÉ HRANICI HORNÉ SRNIE/BRUMOV-BYLNICE

Projekt byl spolufinancovaný z prostředků EU a Programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR.

 

Zúčastnění partneři:

            ▪ město Brumov-Bylnice (HCP)

            ▪ obec Horné Srnie (VP)

 

Výstupem tohoto projektu bylo zpracování realizační projektové dokumentace zeleně vybraných částí města Brumov-Bylnice. Dokument se zaměřuje na řešení zeleně území a to především – problematických míst území, míst nadměrně zatížené hlukem a prašností, kde chybí izolační zeleň. Projekt zeleně města Brumov-Bylnice bude řešit následující lokality:

  1. Problémové lokality
  1. Hrabové – problémová lokalita bývalé skládky inertního materiálu. Řeší se terénní, sadové a geotechnické úpravy sesuvného území, spočívající v odvodnění, drénování podzemních vodotečí a kumulací vody pomocí drenážních žeber a svedení drénové vody do povrchového upraveného kanálu. V rámci projektu dojde k terénnímu vyrovnání sesuvní lokality a následné výsadbě zeleně.

 

  1. Ochrana proti hluku, prašnosti
  1. Sídliště Družba (vč. bývalé školní zahrady u čp. 1030) – řešení sadových úprav sídliště Družba a ulice Školní. Sadové úpravy budou sloužit k omezení prašnosti, hlučnosti, zvýšení estetické úrovně a zkvalitnění životního prostředí.

 

  1. Ulice Široká – podél silnice  I/57 – řešení sadových úprav podél silnice I. třídy. Zeleň bude patřit k omezení prašnosti a hlučnosti přilehlé zástavby a ke zkvalitnění životního prostředí.

 

  1. Sv. Štěpán – projekt bude řešit výsadbu zeleně v areálu výletiště u silnice I/57 a plochu parku u mostku přes Vláru. Výsadba izolační zeleně, oddělující provoz na silnici I. třídy, sadové úpravy parku.

 

  1. Sidonie – odpočinková zóna nad obecním domem Sidonie čp. 35. Terénní a sadové úpravy veřejného parku u obecního domu čp. 35.

 

logo

 

Projekt přináší zkvalitnění prostředí obyvatelů přeshraničního regionu, zachování přírodního dědictví, koncepční řešení rozvoje a údržby zelených ploch s důrazem na návrat původních a tradičních dřevin na území a v neposlední řadě prohlubuje vzájemnou spolupráci mezi samosprávami na obou stranách hranice.                                                                                 

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí a životních podmínek v přímé pohraniční oblasti Horné Srnie/Brumov-Bylnice. Prostřednictvím regenerace vybraných ploch se snaží přispět k zachování přírodního dědictví regionu, ochraně biodiverzity, prevenci vzniku černých skládek, eliminaci negativních vlivů průmyslu na životní prostředí a zamezení šíření invazivních rostlin v  oblasti.

Projekt se zaměřuje především na řešení problémů:

Zamezení rozšíření invazivních rostlin v příhraničním území, které vážně ohrožují místní ekosystémy postupným vytlačováním původních rostlinných druhů

Eliminaci negativních dopadů intenzivní automobilové dopravy na komunikaci I/57, jako i na místních komunikacích, a to eliminací hluku, prašnosti a rozptylu plynných imisí

Zvýšení retenční schopnosti území prostřednictvím vhodných terénních úprav a výsadby rostlinných druhů umožňující zvýšit schopnost území zadržovat vodu a tím eliminovat riziko bleskových záplav

●  Neudržované plochy v intravilánu města