Obsah

Aktuality - komunitní plán

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU ZAČAL PLATIT

 

BRUMOV – BYLNICE / VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Oblast Brumovska a Valašskokloboucka už má jasné kontury řešení sociálních problémů a zlepšení systému souvisejících služeb. Zastupitelstva obou měst v únoru schválila komunitní plán sociálních služeb a péče, kterým se hodlají v letech 2011 – 2013 řídit. Společný dokument zahrnuje šest hlavních oblastí sociální sféry, v nichž navrhuje potřebná opatření k rozvoji. Takovými jsou například vybudování nízkoprahového centra či nouzového bydlení pro lidi v krizi, ale také zkvalitnění stávajících ambulantních i pobytových služeb pro seniory a handicapované.

„Komunitní plán vznikal za úzké spolupráce zástupců obou měst, odborů sociálních věcí, poskytovatelů sociálních služeb v regionu, odborníků z oblasti školství, zdravotnictví, policie, úřadů práce, ale také organizací a spolků, které se na tvorbě sociální sféry aktivně podílejí,“ sdělil k procesu komunitního plánování starosta města Brumov – Bylnice Zdenek Blanař. „Na tento projekt jsme získali dotaci z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky ve výši 1,7 milionu korun,“ doplnil. Zhruba padesátičlenný tým se v plánování věnoval dvěma směrům, problematice osob se zdravotním postižením a seniorů a problematice ohrožených skupin a rodin.

Pro obě města je komunitní plán základním předpokladem k efektivní přípravě rozvojových projektů a také k uplatňování žádostí o dotace na realizaci chystaných opatření. „Jedná se o strategický dokument zachycující naše společné záměry. Je nezbytné zabývat se řešením vážných sociálních otázek, ať už jde o nezaměstnanost nebo o sociální vyloučení. Zdejší region si s sebou nese určitou sociální zátěž, již se budeme prostřednictvím navrhovaných prostředků snažit snižovat,“ vyjádřil starosta Valašských Klobouk Dalibor Maniš.


K nejdůležitějším opatřením komunitního plánu patří například v bytové oblasti vybudování startovacího bydlení pro rodiny s nízkými příjmy nebo nouzového ubytování pro osoby v krizi, oběti domácího násilí a lidi bez přístřeší. „Z hlediska zaměstnanosti bude prioritou podpora sociálních firem, tedy takových, které budou obsazovat pracovní místa obtížně zaměstnatelnými osobami,“ pověděla k další části plánu jeho koordinátorka Radka Beňová. Dojde také ke zlepšení podmínek pro organizace nabízející volnočasové programy jakožto nástroje prevence sociálně patologických jevů. Chystá se především vznik nízkoprahového zařízení pro mládež od 16 do 26 let i podpora služeb rodinných a mateřských center v obou městech.

 

Obsáhlá je část týkající se vzdělávacích programů pro veřejnost. Na projektech budou spolupracovat jak domy dětí a mládeže, základní školy, charitní organizace, rodinná a mateřská centra, tak i a další spolky z Brumova - Bylnice a Valašských Klobouk. Připravují se například motivační kurzy pro uchazeče o zaměstnání, ale také specializované učebny, multifunkční vzdělávací areály, dopravní hřiště a podobně. Nechybí ani oblast konzultační a poradenská, pro občany regionu by proto mělo vzniknout poradenské centrum pomáhající v nepříznivých životních situacích.

„V oblasti péče o seniory a postižené bude nutné nejen zvýšit informovanost těchto klientů o možnosti využívání terénních sociálních služeb v domácím prostředí, ale také udržet a zkvalitnit stávající nabídku ambulantních a pobytových služeb. Měl by například vzniknout stacionář s terapeutickou dílnou pro postižené,“ přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí valašskokloboucké radnice Ludmila Cmajdálková. Zahrnuto je rovněž zajištění prostor pro setkávání seniorů nebo zpracování plánů mobility.

Na základě komunitního plánu bude vytvořen akční plán, jenž napomůže postupné realizaci daných projektů. Ta bude z velké části závislá na dotacích, ale také na aktivitě nositelů jednotlivých záměrů. 

 

V Brumově-Bylnici a Valašských Kloboukách dne 28. 2. 2011

Radka Beňová, koordinátorka KPSSP