Obsah

Co je komunitní plánováníKomunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.


Charakteristickým znakem komunitního plánování soc. služeb je důraz kladený na:

 

 • zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast týká
 • na dialog a vyjednávání
 • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníkůKdo se účastní přípravy komunitního plánu ?


Zadavatelé
Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v našem případě se jedná o města Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky a spádové obce. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu.


Poskytovatelé
Poskytovatelem sociálních služeb muže být: fyzická osoba, nestatní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné příležitosti. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu.


Uživatelé
Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb.
 Co získá uživatel a poskytovatel, zapojí-li se do komunitního plánování ?

 

 • Možnost podílet se na utváření celkového systému sociálních služeb
 • Příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle
 • Příležitost k navázání nové spolupráce
 • Informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb
   Co je výsledkem komunitního plánování ?


Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
Co komunitní plán obsahuje ?

 

 • Popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státní, obecních a nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb)
 • Statistické, sociologické, demografické údaje - např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost, úmrtnost, prognózy demografického vývoje
 • Popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb
 • Představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení cílů a priorit rozvoje služeb
 • Časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet
 • Způsob jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu
 • Způsob, jakým bude komunitní plán sledován, vyhodnocován a případně měněn
Jaký má komunitní plán pro města a obce přínos ?

 

 • Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci
 • Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje
 • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti
 • Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové  služby, které jsou potřebnéPodrobnější informace o komunitním plánování sociálních služeb lze získat na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (sekce soc. služby): www.mpsv.cz