Obsah

Slovník pojmů

Certifikace osvědčení, potvrzení
Cílové skupiny skupiny občanů, kteří jsou potencionálními nebo skutečnými příjemci sociálních služeb, jsou členěny podle věku, typu postižení či nemoci, nebo sociální situace, do které se v životě mohou dostat
Denní stacionář typ zdravotnického zařízení, který je určen pouze k dennímu pobytu klientů diagnóza potřeb – určení, rozpoznání potřeb klientů
Dům na půli cesty zařízení, které poskytuje služby mladým lidem po dosažení plnoletosti, kteří odešli z dětského domova nebo výchovného ústavu, cílem je podpora integrace klientů do běžného života ve společnosti
Edukace výchova, vzdělání
Entuziasmus nadšení
Ergodiagnostické vyšetření součást ergoterapie, vyšetření klienta s těžším zdravotním postižením, jehož cílem je zjistit předpoklady pro pracovní začlenění
Ergoterapie součást léčebné rehabilitace a psychoterapie, přispívá k léčbě zdravotně postižených osob vhodně vybranou pracovní činností
Flexibilita pružnost, přizpůsobivost
Granty forma finančních prostředků určených pro oblast sociální pomoci a péče
Hospicová péče služby nevyléčitelně nemocným v posledních chvílích života
Implementace naplnění, uskutečnění
Integrace sjednocení, plnohodnotné soužití a vzájemné respektování handicapovaných a zdravých jedinců v různých oblastech života
Kompenzační nahrazující
Komunitní spektrum služeb a programů, které jsou poskytovány co nejblíže přirozenému prostředí člověka
NNO nestátní nezisková organizace
KPSSP komunitní plán sociálních služeb a péče
Pracovní skupina KPSSP sdružení poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v jedné cílové skupině (např. osoby se zdravotním postižením a senioři),  na Brumovsku a Valašskokloboucku   pracuje 1 pracovní skupina
Řídící skupina tým zástupců jednotlivých pracovních skupin (poskytovatelů a uživatelů) a zadavatelů
Prevence předcházení, soubor sociálních a zdravotních opatření s cílem předcházet poškození zdraví, vznik nemocí a trvalých následků z nich
Primární prevence jsoucí na prvém místě v pořadí péče, předcházení onemocnění
Pro-rodinné programy sociální programy a služby, které podporují rodinu v péči o blízkou osobu
PS pracovní skupina
Psychoterapie léčebná metoda, která se uplatňuje při léčbě duševních poruch, problematických a zatěžujících stavů člověka
Rehabilitace obnovení původního stavu, výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti, pracovní schopnosti a psychických vlastností klienta
Resocializace výchovné působení na klienta k jeho opětovnému zařazení do řádného života
Respitní pobyty oddechová péče pro rodinu, zahrnuje pomoc rodinám, které jinak pravidelně pečují o svého blízkého člověka
Sociální bydlení byty pro mladé rodiny, pro lidi odcházející z dětských domovů nebo pro klienty v přechodné krizi potřebující sociální pomoc a péči
Sociální pomoc a péče soubor sociálních služeb a programů, které jsou poskytovány určité cílové skupině klientů (např. zdravotně postižení občané, osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny)
SPRSS střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Strukturální fondy hlavní nástroje pomoci potřebným regionům ze strany Evropské unie
Supervize odborná příprava na povolání pod dohledem či vedením zkušené osoby
Terapie způsob léčení (pohybová, pracovní, sociální, psychická, spirituální)