Obsah

Územní plán města Brumov-Bylnice

 

Územní plán Brumov - Bylnice byl vydán formou Opatření obecné povahy č. 01/2013 Zastupitelstvem města Brumov - Bylnice dne 18.9.2014 pod číslem usnesení 13/21/2014/298 a nabyl účinnosti dne 4.10.2014.

Dokumenty územního plánu

Dokumenty  v písemné formě jsou k nahlédnutí u pořizovatele ( na Stavebním úřadě městského úřadu Brumov-Bylnice dveře 227).

Co je územní plán ?

Územní plán je základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a také pro rozhodování v území (územní rozhodnutí, stavební řízení, ohlášení stavby - každý stavební záměr musí být v první řadě v souladu s vydaným územním plánem).

Městský úřad Brumov-Bylnice, jako pořizovatel územně plánovací dokumetace ce smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje Územní plán Brumov-Bylnice.

Náklady a financování

Projekt Územní plán Brumov-Bylnice je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci operačního programu na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území - Projekt „Návrh Územního plánu Brumov-Bylnice“ (registrační číslo CZ.1.06/5.3.00/08.06343).

logo_IOP_EU_MMR_1

Více informací o tomto OP najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Celkové náklady na jeho pořízení činí cca 1.154.000,- Kč, z nichž dotace pokryje cca 951.000,- Kč (cca 82% nákladů).