Obsah

Další pozitivní změny v podpoře energetických úspor bytových domů z IROP

 JIrkovMožnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vešla v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která byla vydána 16.6.

Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádostí) doposud požadovala podporu na zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu pro místní rozvoj podařilo dojednat příznivější podmínky také pro zdroje tepla, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory v následujících případech:

1/ výměna starého plynového kotle za nový plynový kondenzační kotel;

2/ pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za staré plynové kotle, kotle na tuhá fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;

3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již zateplené bytové domy);

4/ podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;

5/ podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;

6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do sítě;

7/ snížení požadavků na tepelně-technické parametry bytového domu při instalaci některé technologie bez současného zateplení bytového domu. Podpora tedy nebude poskytována pouze na komplexně zateplené bytové domy. Pokud je Váš bytový dům ale zateplen pouze částečně, je vhodné současně s novým zdrojem tepla zauvažovat o zateplení zbývajících konstrukcí – pouze komplexnost provedených opatření přinese maximální úspory výdajů za energie;

8/ snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla – např. v případě projektu na instalaci tepelného čerpadla už není hodnocen topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze shoda s požadavky ekodesignu.

Na začátku července bylo v 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ předloženo celkem 714 žádostí o podporu. Objem administrovaných žádostí o podporu představuje 3,78 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho 1,25 mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci 2016 a žádosti o podporu budou přijímány do konce listopadu 2017. 

Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů: například zateplení bytového domu o šesti bytech v Bystré nad Jizerou, kde díky komplexnímu zateplení došlo k posunu z nejhorší klasifikační třídy G do klasifikační třídy C, nebo zateplení panelového bytového domu o 77 bytech v Šumperku. Žádosti o podporu ve všech fázích realizace evidujeme ve všech 13 krajích, celkem v 280 obcích a městech (v Praze poskytuje podporu bytovým domům program Nová zelená úsporám).

Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ naleznete na webu IROP  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani)

Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/

 

IROP