Obsah

Informace odboru

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTA BRUMOV- BYLNICE

 

MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD

Výběr místního poplatku za komunální odpad se řídí OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů na území Města Brumov-Bylnice.

Sazba místního poplatku za odpad za rok 2020 činí 550 Kč za osobu a kalendářní rok.

Termín pro uskutečnění platby je do 31. 5. 2020.

  

     Poplatek za odpad platí fyzická osoba:

 • která má v obci trvalý pobyt
 • týká se i občanů s trvalým pobytem na adrese H.Synkové 942
 • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

 

    Způsob platby poplatku:

 1. v hotovosti v pokladně MěÚ 2.patro dveře č.305
 2. platební kartou v pokladně MěÚ 2.patro dveře č.305
 3. poštovní poukázkou typu „A“ na účet  města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 19-1407101369/0800,
 4. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu: 19-1407101369/0800.

Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem uvádějte pro vaši identifikaci: Variabilní symbol = 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní číslo místní části města trvalého pobytu plátce (1-3), kde 1-Brumov-Bylnice, 2-Svatý Štěpán, 3-Sidonie.

 

Další informace:

 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
 • při narození dítěte v průběhu roku je povinností rodičů do 15 kalendářních dnů zajistit jeho zaregistrování u správce poplatku, to je na finančním odboru MěÚ, dveře č. 305 a následně uhradit poměrnou část poplatku za příslušný rok
 • povinnost provést zaregistrování do 30 kalendářních dnů od vzniku poplatkové povinnosti a zajistit uhrazení poměrné části poplatku v příslušném roce mají také občané, kteří v průběhu roku získají místo trvalého pobytu v Brumově-Bylnici

 

Vybrané úlevy a osvobození:

 • úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje studentům studujícím mimo území města Brumov-Bylnice, kteří jsou v průběhu školního roku ubytováni v sídle školy mimo město a předloží správci poplatku doklad o studiu a doloží doklad o ubytování
 • od poplatku se osvobozuje každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice starší 80 let
 • od poplatku se osvobozují poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním postižením, držitelé dokladu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, na základě předložení dokladu (ZTP/P)
 • od poplatku se osvobozuje každé třetí a další dítě z dětí do 15 let, žijících ve společné domácnosti a s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice

      Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v Čl.6, OZV č.  3/2019.

 

Smluvní poplatek pro podnikatelské subjekty:

Smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky využívající systém svozu odpadu organizovaný Městem Brumov-Bylnice za rok 2020 činí 120 Kč včetně DPH, vztaženo na 1 ks svezené popelnice.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

 

Základní sazba ročně:

 1. v rodinných domech a jiných objektech
 • za prvního psa 120 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč

   b.v bytových domech s počtem bytů větším než 3

 • za prvního psa 1 400 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč

 

Snížená sazba ročně:

 

 1. u držitele psa v bytových domech, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
 • za prvního psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

 

     b.  v bytových domech s počtem bytů větším než 3 u držitele psa, kterým je osoba starší 65 let

 • za prvního psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

 

     c. v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie

 • za prvního psa 80 Kč
 • za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč

 

Termín pro uhrazení poplatku je do 31. 5. 2020.

Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku současně s platbou MP za odpad.

     Výběr místního poplatku ze psů se řídí  OZV č. 2/2019.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. za provádění výkopových prací: 3 Kč
 2. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje: 30 Kč
 3. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb: 10 Kč
 4. za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
 5. za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
 6. za umístění skládek: 3 Kč

Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den. Poplatek uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.

Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č. 5/2008.

 

 

Finanční odbor MěÚ