Obsah

Podrobný popis činnosti


 

Organizační struktura:

  • vedoucí odboru
  • hlavní účetní 
  • mzdová účetní
  • pokladníFinanční odbor provádí tyto činnosti:

 

  • vedení účetní evidence města o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv včetně rozpočtového hospodaření města a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu
  • zpracování účetních a další výkazů dle platných právních norem, zasílání do CSÚIS, FÚ,…
  • vedení evidence majetku města, včetně kontroly, inventarizace a hospodaření s ním
  • dle platných právních předpisů zpracování závěrečného účtu města
  • metodické řízení, organizace a součinnost při sestavování rozpočtu města a jeho p.o.
  • sestavování návrhu rozpočtu finančního odboru
  • podílení se na zpracování návrhů rozpočtových opatření dle podkladů ostatních odborů
  • zajištění aktuálnost rozpočtu s ohledem na schválená rozpočtová opatření
  • správa bankovních účtů města, zabezpečení platebního styku
  • zajištění aktuálnosti dispozičních oprávnění  k bankovním účtům
  • zpracování podkladů pro přijetí úvěru, zajištění jeho vedení, platby
  • evidence pohledávek města, vedení databázi dlužníků, zajištění vymáhání pohledávek města
  • spolupráce s exekutorem při vymáhání pohledávek města, podílení se na zpracování podkladů k přihlášení pohledávek města vůči dlužníkům, kteří vstoupili do likvidace  nebo do konkurzu
  • shromažďování a sestavení podkladů  pro auditora při provedení externího auditu a při přezkumu hospodaření ve smyslu příslušných právních předpisů
  • zpracování kontrolního hlášení, daňového přiznání k DPH, dani silniční a dani z příjmu za město 
  • zpracování smluv o poskytnutí dotací, návratných finančních výpomocí, zabezpečení jejich zveřejnění dle příslušných právních předpisů,  vedení jejich evidence
  • kontrola nad čerpáním poskytnutých dotací a jejich řádným vyúčtováním
  • zpracování smluv o poskytnutí darů, vedení jejich evidence
  • správa místního poplatku ze psů, místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  veřejného prostranství
  • zpracování návrhů  interních směrnic
  • zpracování podkladů pro jednání Finančního a Kontrolního výboru dle jejich potřeb
  • vedení spisové agendy a archivu finančního odboru
  • zajištění poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
  • zajištění mzdové agendy zaměstnanců města, (vč. daní, soc. a zdrav. pojištění, personalistika),
  • vedení agendy fondů (sociální, regenerace městské památkové zóny)
  • zpracování materiálů z okruhu své činnosti pro jednání v orgánech města
  • příprava inventarizace majetku, závazků a pohledávek
  • zabezpečení kontroly čerpání příspěvků zřízených příspěvkových organizací
  • výběr poplatků z parkovacích automatů a jejich evidence

 


Bankovní spojení města B-B: 27 - 1407101369/0800

Příjmový účet - 19-1407101369/0800