Obsah

Podrobný popis činnosti

 

ROZDĚLENÍ SPRÁVNÍHO ODBORU PODLE ČINNOSTI


1. VNITŘNÍ SPRÁVA

 

 • návrh a kontrola čerpání rozpočtu odboru v kapitolách vnitřní správa, odpadové hospodářství, péče o krajinu, Sbor pro občanské záležitosti, 
 • tel. ústředna a pošta úřadu
 • materiální a technické zabezpečení rady a zastupitelstva města
 • materiální a technické zabezpečení senátních, parlamentních krajských i komunálních voleb.
 • správa informačního systému města včetně evidence a vyvěšování dokumentů na úředních deskách města
 • evidence ztrát a nálezů
 • správa výpočetní techniky a software
 • evidence obecně závazných vyhlášek a interních předpisů
 • koordinace GDPR
 • správa, údržba a opravy budovy úřadu, 
 • správa vozového parku

 


2. MATRIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD A EVIDENCE OBYVATEL

 

 • vedení matričních knih
 • evidence obyvatel, trvalý pobyt, jméno a příjmení
 • státní občanství
 • ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace)
 • rejstřík trestů
 • sbor pro občanské záležitosti
   

     Jsou vyřizovány žádosti pro občany:

 

 • přihlášení k trvalému pobytu
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo změně trvalého pobytu
 • vydání potvrzení o občanskému průkazu při jeho ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zadržení neplatného občanského průkazu
 • nahlédnutí do stálého seznamu voličů před volbami
   

     U rodné matriky:

 

 • rodný list při narození dítěte
 • tiskopis žádosti porodné při narození dítěte
 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • informace o přípustných tvarech jmen, které lze do matriky zapsat novorozence
 • nové rodné listy na základě rozhodnutí o popření či určení otcovství
   

     U sňatkové matriky:

 

 • žádost o uzavření manželství
 • oddací list po uzavření manželství
 • předběžný souhlas ke sňatku v Brumově-Bylnici nemají-li snoubenci tady trvalý pobyt
 • povolení ke sňatku mimo Brumov-Bylnice má-li aspoň 1 snoubenec tady trvalý pobyt
 • osvědčení k církevnímu sňatku má-li aspoň 1 snoubenec v Brumově-Bylnici trvalý pobyt
 • informace o potřebných dokladech ke sňatku pro občana ČR, cizince nebo obou cizinců
   

     U úmrtní matriky:

 

 • úmrtní list
 • tiskopis žádosti o pohřebné
 • odevzdání občanského průkazu, cest. pasu, vojenské knížky po zemřelém
   

     U zvláštní matriky, doklady pro cizince, změna jména a příjmení:

 

 • oznámení o navrácení se k předchozímu příjmení po rozvodu (do 1 měsíce po nabytí právní moci o rozvodu)
 • změna jména nebo příjmení
 • potvrzení o stavu, pobytu apod. v rozsahu zákonného vymezení pro použití v cizině
 • rodné , oddací nebo úmrtní listy pro použití v cizině
 • vysvědčení o právní způsobilosti pro použití v cizině
 • nové rodné listy na základě rozhodnutí soudu o zrušitelném či nezrušitelném osvojení
 • informace o podmínkách k získání státního občanství ČR

 

3. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA

 

Správní odbor plní úkoly související s normotvornou pravomocí města Brumova-Bylnice, zejména vytváří po legislativní i obsahové stránce obecně závazné vyhlášky nařízení města. Rovněž zabezpečuje evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města a jejich zpřístupňování veřejnosti.

Dále vede evidenci peticí a zabezpečuje kontrolu jejich vyřizování.

Odbor zabezpečuje vyvěšování písemností na Úřední desce Městského úřadu Brumova-Bylnice. Úřední deska je oficiálním publikačním orgánem města sloužícím k vyvěšování veřejných vyhlášek, kterými jsou doručovány písemnosti ve správním nebo daňovém řízení, záměrů města nebo slouží k vyvěšování usnesení Rady města a Zastupitelstva města, vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Brumova-Bylnice, zveřejňování nařízení oprávněných subjektů. Některé úřední informace jsou zveřejňovány i v informačních skříňkách rozmístěných v jednotlivých částech města.

 

4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

 • provádí činnost ve smyslu z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
 • sestavuje podklady pro Program odpadového hospodářství města Brumov-Bylnice, provádí kontrolu u původců odpadu na území města, vyžaduje doklady o způsobu likvidace odpadů u osob osvobozených od povinnosti hradit místní poplatek za odpad ve smyslu platné vyhlášky.
 • zajišťuje svoz domovního odpadu ve městě, včetně evidence odpadů, evidence prodeje celoročních známek u smluvních partnerů města, sestavuje podklady pro rozpočet na odpadové hospodářství města, řeší stížnosti  související s odpadovým hospodářstvím ve městě
 • kontroluje svoz tříděného a komunálního odpadu od občanů a smluvních partnerů ve městě, provádí kontrolu již uzavřených skládek, řeší likvidaci nepovolených skládek v součinnosti s ORP Valašské Klobouky a OOPČR.
 • provádí dozorovou a kontrolní činnost podle zákona 185/2001 Sb. na sběrném dvoře
   


5. OCHRANA OVZDUŠÍ

 

 • činnost se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovaní zákona o ohraně ovzduší,
 • vede se evidence zdrojů znečištění v majetku města a sleduje se plnění termínů kontroly a čistění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,před ukončením stanovených termínů vyzývá odbor investic a majetku města k objednání kontrol a čištění u autorizované osoby,
 • zabezpečuje kontrolu technického stavu, provozu a instalace u spalovacích zdrojů do 300kW příkonu včetně v majetku města a sleduje dodržování přípustné tmavosti kouře u stacionárních zařízení v majetku města,v případě poruchy technického stavu u spalovacích zdrojů v majetku města vyzve odbor investic a majetku města k objednání autorizovaného servisního pracovníka ke sjednání nápravy,
 • eviduje žádosti o zařazení do programu na ozdravění ovzduší,
 • vede evidenci plynofikovaných objektů v majetku města,a objektů města, které využívají k otápění tuhá a kapalná paliva (palivové dříví, ČÚ, HÚ, koks, štěpku, lehké topné oleje, ostatní kapalná paliva, brikety, peletky, biomasu apod.)
 • má možnost formou obecně závazné vyhlášky zpřísnit spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích nebo jejich spalování zcela zakázat, v případě odsouhlasení návrhu této obecně závazné vyhlášky volenými orgány Města Brumov-Bylnice,
 • má možnost vydat vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje dle ustanovení § 11 odst. 3,4 zákona 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

 • Vykonává činnosti v rámci přenesené působnosti orgánu ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění. (Povoluje kácení dřevin, je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les a nařizuje náhradní výsadbu).
 • Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci obecních úřadů, které tento výkon státní správy provádějí v rámci přenesené působnosti dle § 8, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, což jim ukládá § 76 odst. 1 písm. b) cit. zák. O povolení ke kácení může příslušný obecní úřad požádat pouze vlastník pozemku, na němž dřevina roste nebo nájemce takového pozemku se souhlasem vlastníka. Žádost musí vždy obsahovat náležitosti stanovené v § 8 odst. 3 vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
 • V samostatné působnosti ve spolupráci s vedením města zpracovává podklady pro povolování kácení a ořez dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na pozemcích města a ohrožují svým stavem majetek a zdraví občanů. Ve spolupráci s vedením města zajišťuje kácení a ořez dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na pozemcích města a ohrožují svým stavem majetek a zdraví občanů a zajišťuje náhradní výsadbu za pokácené dřeviny rostoucí mimo les, které se nachází na pozemcích města.
 • Připravuje návrh rozpočtu města na údržbu krajiny v kulturním stavu a zajišťuje jeho čerpání nad rámec činností zajišťovaných příspěvkovou organizací Služby města Brumov-Bylnice.

   

7. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Vykonává státní správu na úseku vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   


8. SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

 • Vykonává státní správu na úseku silničního správního úřadu a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Brumov-Bylnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění:
 • Vykonává působnost ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci (sjezdy), povolení uzavírky a nařízení objížďky, dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po odstranění havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení.
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.

 

9. Materiálně technické zabezpečení voleb

 

 • Dle platných zákonů o volbách materiálně a technicky zabezpečuje volby ve městě do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, EU, Zastupitelstva kraje, Zastupitelstva města.         
 • Podle pokynu vedení města zabezpečuje úklid a přípravu volebních místnosti včetně vybavení okrskových komisí telefonním spojením, počítačovou technikou, občerstvením a úklid.