Obsah

Požární ochrana

 

V působnosti města zajišťuje povinnosti dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraněa právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění.:

 

 • zajišťuje zřizování a aktualizaci jednotek sboru dobrovolných hasičů města, které provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu,
 • zajišťuje a udržuje akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů města, včetně aktualizace členů zásahových jednotek a technické způsobilosti zásahových vozidel a zásahové techniky, výzbroje a výstroje. 
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města, včetně školení řidičů zásahových vozidel
 • navrhuje a zabezpečuje z rozpočtu města materiální a finanční potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů města a požární ochrany města,
 • zajišťuje péči o členy jednotek sboru dobrovolných hasičů města, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území města,
 • poskytuje z rozpočtu města náhradu ušlého výdělku členům jednotek sboru dobrovolných hasičů města, který se ve své pracovní době 3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 • zabezpečuje a hradí z rozpočtu města pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů města preventivní zdravotní prohlídky,
 • navrhuje zřizování ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
 • navrhuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá z rozpočtu města na provoz a vybavení těchto jednotek,
 • spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
 • zajišťuje organizování preventivně výchovné činnosti pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů města,
 • navrhuje a aktualizuje "Požární řád města“,
   

V působnosti obecního úřadu na úseku požární ochrany:

 

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
 • zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
 • zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
 • na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

Havárie

Jak nahlásit mimořádku

Požární řád města

Rizika a nebezpečí

 

Tuto agendu zajišťuje Ing. Rostislav Randýsek, II. patro, dveře č. 309.

 

logo krajznak kraj

Dotace pro SDH

Město Brumov-Bylnice bylo úspěšné při získávání dotace v Programu RP12-21. Za přispění dotace 50% od Zlínského kraje byly městem Brumov - Bylnice pořízeny pro JSDHO Brumov nové spojové a technické prostředky pro doplnění a obměnu.

Výjezdová jednotka hasičů získala:

- 1 ks  kalové čerpadlo

- 1 ks termokamera

- 6 ks zásahové svítilny

- 6 ks ruční radiostanice

- 2 ks vozidlové radiostanice

- 1 ks kombinovaná proudnice zásahová

- 1 ks kombinovaná proudnice zásahová pěnotvorná

foto