Obsah

Agenda sociálně-právní ochrany dětí

 

Agendu sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ v Brumově-Bylnici vykonává:

 

Sociální pracovnice:  Mgr. Marie Konečná

Kontakty:                   Tel.: 577 305 120  

                                    E-mail: mariekonecna.meu@brumov-bylnice.cz

Místo:                         kancelář č. 109, přízemí MěÚ v Brumově-Bylnici

Pracovní doba:           Po, St:       7.00 – 17.00 hodin

                                    Út, Čt, Pá: 7.00 – 14.30 hodin

 

Cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím.

 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

 

Sociálně-právní ochrana je poskytována dětem mladším 18 let a zaměřuje se zejména na děti:

 • o které rodiče z jakýchkoli důvodů nepečují nebo nepečují řádně,
 • na kterých byl spáchán trestný čin nebo je podezření z takového činu,
 • které mají výchovné obtíže,
 • které jsou ohrožené domácím násilím,
 • které utíkají od rodičů,
 • žadatelé o azyl.

 

POVINNOSTI:

V rámci preventivní a poradenské činnosti sociální pracovnice provádí následující opatření:

 • vyhledává ohrožené děti,
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
 • projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
 • projednává s dítětem nedostatky v jeho chování,
 • sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství.

 

Při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost sociální pracovnice:

 • zaměřuje pozornost na využívání volného času dětí,
 • zaměřuje pozornost na děti vyhledávající styky s osobami požívající alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchající trestnou činnost,
 • sleduje projevy nesnášenlivosti a násilí u dětí,
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 • zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 • nabízí dětem programy pro využití volného času.

 

Dále sociální pracovnice při své činnosti:

 • zajišťuje dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, neodkladnou péči, přičemž dává přednost příbuznému dítěte,
 • činí opatření k ochraně života a zdraví a zajišťuje uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče dítěti – cizinci.

 

OPRÁVNĚNÍ:

Při své činnosti sociální pracovnice dále:

 • navštěvuje dítě a jeho rodinu v obydlí a také zjišťuje informace o tom v jakých podmínkách dítě žije a jak se chová v prostředí, kde se dítě zdržuje,
 • na obecní úřad obce s rozšířenou působností oznamuje skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o ohrožené děti a skutečnosti o opatřeních učiněných k zajištění neodkladné péče dítěti,
 • podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí,
 • na základě dožádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností sleduje, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž tento úřad rozhodl,
 • spolupracuje s obecním úřadem obce s rozšířenou působností a jinými institucemi a zařízeními,
 • vede jednoduchou spisovou dokumentaci dle zákona o sociálně- právní ochraně dětí a Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21,
 • zachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany seznámila, pokud se v zákoně o sociálně-právní ochraně nestanoví jinak.

Infoleták OSPOD

Na nevhodné chování pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, na nesprávný postup v oblasti sociálně-právní ochrany, příp. jiné nedostatky nebo závady mohou klienti podávat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Více info zde