Obsah

JAK JE TO S CHATAŘI A POPLATKEM ZA ODPADY?

Typ: ostatní
Chatař a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Na základě několika podnětů a dotazů opět informujeme o tom, jak je to s „chataři“ a poplatkem za odpady.

Jak jste již byli informováni v únorovém zpravodaji města, nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nezahrnuje osvobození či úlevu pro „chataře“. Nový zákon o místních poplatcích přesně stanovil okruh poplatníků:

  • fyzické osoby přihlášené v obci
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Město při posouzení, zda je vlastník stavby pro rodinnou rekreaci „chatař“ poplatníkem, čerpá z údajů evidovaných v kolaudačních rozhodnutích, případně jiných rozhodnutí, které toto nahrazuje, vydaných stavebním úřadem a z Informačního systému územní identifikace (ISUI), který je přístupný, na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Poplatníkem je pouze vlastník nemovitosti, u které je uveden způsob využití „Stavba pro rodinnou rekreaci“. Výše poplatku je stanovena na 550 Kč.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, se směsný komunální odpad ze staveb pro rodinnou rekreaci, které nepoužívají typizované sběrné nádoby soustřeďuje do černých pytlů, které jsou k dispozici na městském úřadě. V současné době je jediným stanovištěm pro umisťování černých pytlů pro směsný komunální odpad sběrný dvůr v sídlišti Družba, a to v provozní době Po-Pá 8:30-16:00, So 8:00-12:00 hodin. Dále jsou vlastníkům těchto nemovitostí k dispozici kontejnerová stanoviště na tříděný odpad, možnost využít sběrný dvůr (objemný odpad, kovy apod.) nebo zavedený systém přistavení kontejnerů na bioodpad.

Je nutné si rovněž uvědomit, že systém místních poplatků NEBUDE NIKDY SPRAVEDLIVÝ, protože zavedení jakékoliv úlevy nebo osvobození vždy ZNEVÝHODŇUJE určitou skupinu obyvatel. Je to pouze na rozhodnutí zastupitelstva města, zda se ponechají pouze osvobození daná ze zákona, nebo zda se zavede nějaká další úleva či osvobození od poplatku, které však musí být v souladu se zákonemnesmí být DISKRIMINAČNÍ.

Případné dotazy k dané problematice Vám zodpoví vedení města nebo vedoucí správního odboru.

Finanční odbor je pověřený pouze k výběru tohoto poplatku a není zodpovědný za rozhodnutí zastupitelstva města.

 

Vedení města a správní odbor

.


Vytvořeno: 20. 6. 2022
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Mgr. Hana Schnarr