Obsah

Ztráty a nálezy
 

V souladu s ust. § 1045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi.

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž území byla nalezena, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a svou totožnost. Věc se vydá vlastníkovi po provedení úhrady nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci a nálezného.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec nakládat s věcí jako poctivý držitel. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, stává se vlastníkem nalezených movitých věcí město Brumov-Bylnice. O dalším osudu těchto věcí tak rozhoduje likvidační komise města.

Za město Brumov-Bylnice vede agendu ztrát a nálezů paní Ludmila Maňáková, DiS., kancelář č. 109 v přízemí budovy Městského úřadu Brumov-Bylnice, na adrese H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, tel.: 577 305 120. Toto pracoviště zaeviduje převzatý nález v "Protokolu o nálezu věci", kde se uvedou podrobnosti o nalezené věci, datu nálezu, nálezci, případně i vlastníkovi nalezené věci. Přijatý nález je co nejdříve zveřejněn způsobem v místě obvyklým, to znamená zveřejněn na webových stránkách města, příp. zároveň vyhlášen v místním rozhlase.

Není možné přijímat jako nález věc spadající do kategorie odpadů:

  • věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé
  • věci viditelně poškozené
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

V případě nalezených zvířat je nutné kontaktovat městskou policii, v případě vraků vozidel správní odbor městského úřadu. 

 

Seznam nalezených věcí.pdf (155.23 kB)

 

 


Kontaktní formulář není ještě aktivován.