Obsah

Ztráty a nálezy
 

V souladu s ust. § 1045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi.

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž území byla nalezena, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a svou totožnost. Věc se vydá vlastníkovi po provedení úhrady nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci a nálezného.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec nakládat s věcí jako poctivý držitel. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, stává se vlastníkem nalezených movitých věcí město Brumov-Bylnice. O dalším osudu těchto věcí tak rozhoduje likvidační komise města.

Za město Brumov-Bylnice vede agendu ztrát a nálezů paní Ludmila Maňáková, DiS., kancelář č. 109 v přízemí budovy Městského úřadu Brumov-Bylnice, na adrese H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, tel.: 577 305 120. Toto pracoviště zaeviduje převzatý nález v "Protokolu o nálezu věci", kde se uvedou podrobnosti o nalezené věci, datu nálezu, nálezci, případně i vlastníkovi nalezené věci. Přijatý nález je co nejdříve zveřejněn způsobem v místě obvyklým, to znamená zveřejněn na webových stránkách města, příp. zároveň vyhlášen v místním rozhlase.

Není možné přijímat jako nález věc spadající do kategorie odpadů:

  • věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé
  • věci viditelně poškozené
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

V případě nalezených zvířat je nutné kontaktovat městskou policii, v případě vraků vozidel správní odbor městského úřadu. 

 

Seznam nalezených věcí.pdf 


Pro nahlášení ztráty či nálezu věcí či zvířat vyplňte prosím níže uvedený formulář. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
calendar


(5 MB max.)
(5 MB max.)
(5 MB max.)
S výsledkem řešení vás budeme kontaktovat na uvedené kontaktní údaje.
Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho nahlášení ztráty či nálezu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.