Obsah

KNIHOVNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení
       Čl. 1             
Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna v Brumově-Bylnici (dále jen knihovna) je základní knihovnou ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. Zřizovatelem knihovny je Město Brumov-Bylnice.

 

Čl. 2        
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to:        

 1. výpůjční služby:
 • prezenční (v budově knihovny)
 • absenční (mimo budovu knihovny)
 1. meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR (dále jen MVS)
 2. bibliograficko-informační služby (informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny)
 3. přístup na internet a Wi-Fi
 4. elektronické služby
 5. pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé
 6. propagační služby

Uvedené služby poskytuje knihovna bezplatně, za úhradu poskytuje knihovna následující služby: registrace uživatelů, kopírovací služby, MVS a sankční poplatky. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 – 4 zákona č. 257/2001 Sb. tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou knihovního řádu (dále jen KŘ).

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3      
  Registrace uživatele
 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemné souhlasu rodiče/zákonného zástupce.
 4. V oblasti zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů vychází knihovna z pravidel a podmínek regulace, která je nastavena jednotlivými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickým osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známého pod zkratkou GDPR. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4        
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ, dodržovat směrnice a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu ani povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Uživatel je povinen ihned nahlásit změnu svého příjmení a bydliště, nebo ztrátu průkazu.
 4. Uživatelé nesmějí vstupovat do knihovny pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 5. V prostorách knihovny je zakázáno jíst, pít, kouřit, telefonovat a pouštět hudbu.
 6. Připomínky, podněty, stížnosti a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkům knihovny.

 

Čl. 5       
 Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 1. Používání výpočetní techniky je umožněno široké veřejnosti.
 2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 4. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází dat a elektronických zdrojů knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně zodpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]), v platném znění a ostatní předpisy. 

 

III. Výpůjční řád
Čl. 6       
Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a z knihovního fondu výměnných souborů Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

Čl. 7        
Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

 

Čl. 8       
 Postupy při půjčování
 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument a ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. U vypůjčeného dokumentu může uživatel požádat o rezervaci dokumentu – ústně, e-mailem nebo telefonicky, po případě ji sám provést prostřednictvím on-line katalogu knihovny ve svém čtenářském kontě.
 3. Po sdělení, že je rezervovaný dokument k dispozici, je uživatel povinen si jej ve stanovené lhůtě uvedené v oznámení vyzvednout. Pokud tak neučiní, je dokument půjčen dalšímu zájemci nebo vrácen do volného výběru.

 

Čl. 9    
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
 1. Pro půjčování knihovních dokumentů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel může mít absenčně půjčeno maximálně 30 knih, 30 periodik a 5 jiných dokumentů.
 3. Uživatel zodpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.
 4. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
 5. Je zakázáno do vypůjčeného dokumentu cokoliv psát, podtrhávat, zvýrazňovat, vystřihovat, vyřezávat, odstraňovat volné přílohy, ušpinit nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 6. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
 7. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 8. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatek z prodlení.
 9. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou, v tom případě knihovna vyžaduje náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 10. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 10    
 Výpůjční lhůty
 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u všech typů dokumentů maximálně 31 dní.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena maximálně 2x o dalších 31 dní, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky, případně žádat o vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 

 

Čl. 11    
 E-výpůjčky

Knihovna prostřednictvím svého on-line katalogu zprostředkovává svým uživatelům s platnou registrací výpůjčky elektronických knih (e-knih) vybraných poskytovatelů obsahu. Podmínky fungování této služby a způsob zpřístupňování  e-knih určuju licenční smlouvou s knihovnou příslušný poskytovatel obsahu, uživatel knihovny s nimi v okamžiku uskutečnění výpůjčky vyjadřuje konkludentní souhlas a je povinen je respektovat.

 

Čl. 12    
 Audioknihy

Zvukový dokument je chráněné dílo hudební, literární, dramatické a jiné požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona. Uživateli vznikne jeho vypůjčením právo na dočasné užívání zvukového záznamu pro soukromé využití a zavazuje se k šetrnému zacházení.

 

 Čl. 13    
 Vedení historie výpůjček
 1. Knihovna vede historii absenčních výpůjček každého uživatele. Historie výpůjček slouží jako informační služba pro čtenáře a není možné ji využívat pro jiné účely s výjimkou případů, kdy pro zpřístupnění historie existuje právní důvod.
 2. Historie výpůjček se zachovává po celou dobu registrace uživatele, plus následující 2 roky.
 3. Historie výpůjček lze kdykoliv vymazat na žádost uživatele, výjimkou jsou záznamy za poslední kalendářní rok, které knihovna musí zpracovávat dle zákona. V tomto případě budou záznamy vymazány do 6 měsíců od skončení příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 14   
Meziknihovní výpůjční služby

Jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 15   
 Reprografické a jiné kopírovací služby
 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny nebo z fondů jiných knihoven v rámci MVS. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., (autorského zákona).
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li to v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 16    
Ztráty a náhrady
 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen uhradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 17
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 1. Poplatek z prodlení: povinnost platit sankční poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: provádí knihovna upomínkami mimo první upomínky, která probíhá bez odeslání automaticky po ukončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 18  
Náhrada všeobecných škod
 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení
Čl. 19
Účinnost knihovního řádu

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022, zároveň se k tomuto datu ruší předchozí Knihovní řád ze dne 1. 1. 2011.

 

V Brumově-Bylnici dne 1. září 2022

 

Příloha

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská knihovna v Brumově-Bylnici (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, rezervací a upomínání

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích.

Další údaje: údaj o zaměstnání (studující, důchodce, ZTP…)

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 2 roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje knihovna uchovává v listinné podobě a počítačové evidenci. Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Města Brumov-Bylnice. Přístup k počítačové evidenci je chráněn heslem. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Městská knihovna v Brumově-Bylnici Družba 1188, 763 31 Brumov-Bylnice, tel. 577 330 503, e-mail: knihovna@brumov-bylnice.cz