Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie

logo bevlava

Tento úsek řeší vybudování cyklostezky v celkové délce 1,9 km. Začíná na stávající příjezdové komunikaci k ČOV Sv.  Štěpán  (u bývalého statku), u vodárny se lávkou dostáváme přes Vláru a pokračuje podél silnice I/57 a kopíruje ji až k železničnímu přejezdu; tady pokračuje podél železniční trati a za pomoci opěrné zdi překonává zúžení mezi tratí a tokem a končí napojením na stávající MK za železnicí stanicí Vlárský průsmyk.

Výřez z celkové situace

legenda k situačnímu výkresu

BeVlaVa Sv.Štěpán - Sidonie

Již delší dobu se připravují podklady pro územní řízení (nepodařilo se dosud ale stále zajistit souhlasy všech vlastníků dotčených nemovitostí). 

Vzhledem k výše uvedenému byl tento úsek rozdělený na dvě části.

Úsek od železničního přejezdu za Svatým Štěpánem k místní komunikaci za dráhou v Sidonii

Zákres do mapy EVL

Průběh realizace:

  • 05/2019        vydáno územní rozhodnutí (v červnu 2019 nabylo právní moci)
  • 06/2019        podaná žádost o poskytnuní nenávratného finančního příspěvku (NFP) z programu Interreg V-A SK-CZ                                   na projekt s názvem "Cyklopotulky vidiekom pohraničia" (vedoucím partnerem projektu je MAS Naše                                     Považie, hlavní přeshraniční partner: Regionální rozvojová agentura ZK, projektový partner 1: Obec Pružina a                        projektový partner 2: Město Brumov-Bylnice)
  • aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a příprava stavebního řízení na tuto etapu

 

Odbor investic a majetku města, 12/2019