Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie

 

Tento úsek řeší vybudování cyklostezky v celkové délce 1,9 km. Začíná na stávající příjezdové komunikaci k ČOV Sv.  Štěpán  (u bývalého statku), u vodárny se lávkou dostáváme přes Vláru a pokračuje podél silnice I/57 a kopíruje ji až k železničnímu přejezdu; tady pokračuje podél železniční trati a za pomoci opěrné zdi překonává zúžení mezi tratí a tokem a končí napojením na stávající MK za železnicí stanicí Vlárský průsmyk.

Výřez z celkové situace

legenda k situačnímu výkresu

BeVlaVa Sv.Štěpán - Sidonie

Pro neukončená jednání se všemi vlastníky dotčených pozemků byl tento úsek rozdělený na dvě etapy: 

 

  • I. etapa - úsek od komunikace k ČOV ve Sv. Štěpánu po železniční přejezd  

Součástí stavby je přemostění Vláry lávkou a také odstranění dočasného napojení II. etapy stavby (po propojení obou etap dojde k odstranění napojení cyklostezky k silnici I. třídy; původní sjezd na účelovou komunikaci zůstane zachovaný). V rámci tohoto záměru probíhá stále jednání s vlastníky a příslušné stavebněsprávní řízení (společné povolení stavby, od léta 2023).

situace koordinační výřez cyklostezka úsek Štěpán Sidonie I. etapa 

  • II. etapa - úsek od železničního přejezdu za Svatým Štěpánem k místní komunikaci za dráhou v Sidonii 

Situace úseku od přejezdu na Vláru

začátek úsekuúsek končí napojením na stávající MK na Vláři

Průběh realizace:

  • 05/2019        vydáno územní rozhodnutí (v červnu 2019 nabylo právní moci)
  • 09/2020        podaná žádost o stavební povolení
  • 02/2021        vydáno stavební povolení (veřejná vyhláška) 
  • 03/2021        nabytí právní moci stavebního povolení
  • 03/2022        podepsaná smlouva se zhotovitelem
  • 2022-2023    realizace stavby 
  • 30.11.2023    převzetí díla od zhotovitele (s termínem odstranění nedodělků do konce dubna 2024)

cyklostezka Svatý Štěpán - Sidonie II. etapa - opěrná zeďcyklo Štěpán - Sidonie II. etapacyklostezka Štěpán - Sidonie II. etapa

Stavební práce jsou již dokončeny, zbývá ale doplnit vodorovné dopravní značení a následně zajistit kolaudaci a uvedení komunikace do provozu. Stále proto, prosím, berte v úvahu, že se jedná o nedokončenou stavbu. 

Odbor investic, 12/2023

 

Realizace tohoto úseku je spolufinancovaná Evropskou unií.

Publicita projektu


Z průběhu provádění prací: 

Nevstupovat na staveniště

 

Na spolufinancování projektu reg. č.  RP02-21DT5/005 "PD Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie (státní hranice ČR/SR)"  se podílí i Zlínský kraj (dotace ve výši 251 000 Kč, tj. 39,96% nákladů projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační PD). 

 

Logo ZK