Obsah

Historie pro budoucnost

(kód ITMS: 304021C863)


Historie pro budoucnost reklamní tabule


Tento projekt je realizovaný na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ, která byla podepsaná mezi Městem Brumov-Bylnice a Mestom Nemšová.  

Hlavní část projektu tvoří investice do obnovy dolních hradeb brumovského hradu a rekonstrukce mlýna v Nemšové. 

V rámci naší části projektu bude provedena oprava hradeb dolního hradu (zpevnění čela hradu - vstupní partie, ...). 

 

Životní cyklus projektu:

  •  10/2016 - podána žádost o NFP
  •  11/2017 - doručeno rozhodnutí o schválení žádosti o nenávratný finanční příspěvek (NFP) 

  •  03/2018 - podepsaná smlouva o poskytnutí NFP

  •  03/2018 - 06/2018 - výběr zhotovitele stavebních prací 

  •  06/2018 - začátek 05/2019 - realizace stavebních prací

Před realizací:

hrad Brumov před obnovou hradeb

Po realizaci:

Opravy hradeb po dokončení 2019

Stavební práce probíhaly souběžně s archeologickým výzkumem.

Více informací o dění u obou partnerů projektu najdete na webových stránkách http://www.regionbb.eu

 

 

Odbor investic a majetku města, 06/2019