Obsah

publicita

Po revitalizaci extenzivního sadu kolem kapličky Svaté Anny v k. ú. Brumov, která vychází z jeho vysoké biologické rozmanitosti a hodnoty a kterou došlo k ošetření starých ovocných dřevin, doplnění nových výsadeb ovocných i neovocných dřevin, k zachování a posílení biologické diverzity této lokality,

Město Brumov-Bylnice vycházejíc z koncepčního dokumentu "Územní studie sídelní zeleně" připravilo realizační projekt obnovy doprovodné zeleně podél silnice I/57 v Brumově-Bylnici.

Cílem této revitalizace je posílení adaptace na změnu klimatu částečným zastíněním zpevněných ploch podél komunikace doplněním dřevin. Výsadbou dřevin a linií keřů dojde k sjednocení vzhledu ulice. Lokality pro výsadbu jsou však omezeny stávajícícm provozem a množstvím stávajících inženýrských sítí. Navržené výsadby budou navíc sloužit jako zdroj nektaru pro hmyz a drobných úkrytových prostor pro živočichy.

Řešené území se nachází na veřejných prostranstvích města Brumov -Bylnice, které navazují na komunikaci I. třídy č. 57. Vybrané řešené části jsou velmi důležité a cenné plochy, které umožní ovlivnit mikroklima okolních ploch po výsadbě zeleně. Plochy řešeného území jsou pohledově exponované a to zejména pro projíždějící návštěvníky města a jejich revitalizací dojde k sjednocení vzhledu výsadeb a zatraktivnění okolí hlavního tahu městem.

Realizací postupně dojde k posílení biologické diverzity a k snížení antropogenních vlivů. Projekt je v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti krajiny ČR a Strategií udržitelného rozvoje ČR a Krajskou koncepcí ochrany přírody a krajiny. Navrhovaná opatření jsou v souladu s platnými metodikami MŽP. Navržený materiál je vhodný stanovištně a z velké části je tvořen geograficky původními druhy či kultivary původních druhů. Výběr dřevin vycházel z metodiky pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla (Baroš a kol. 2014).

Realizace díla byla k 15.11.2021 dokončena.

Fotodokumentace z kompletní realizace (7.37 MB)

 

Vizualizace některých lokalit

 

Před 

 

Po

 

Před

 

Po

 

 

Před

 

Po

 

Před

 

Po