Obsah

Projekt je spolufinancovaný z EU

Oboustranný chodník Kloboucká, Brumov-Bylnice

(reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013299)

 

Žádost o podporu byla podána v rácmi 9. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP s názvem "MAS Ploština - IROP - 9. výzva - Bezpečnost dopravy.

Projekt řešil rekonstrukci oboustranného chodníku v ul. Kloboucká podél silnice I/57 v jejím úseku km 5,370 až km 5,550 - tj. od vrátnice areálu bývalého MEZu po most přes Brumovku. 

Situace

Realizace stavebních prací probíhala od června a dokončené dílo jsme převzali na konci července 2020. 

Stavba zahrnuje rekonstrukci chodníku (zpevněných ploch) a s tím souvisejícím zapravením silnice I/57. Celkové náklady prací činí necelých 1,757 mil. Kč vč. DPH.  Její realizací došlo ke zvýšení bezpečnosti osob při pohybu na komunikaci pro pěší podél frekventované silnice I. třídy a zlepšení dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií ve výši 95% nákladů stavebního objektu SO 102 Zpevněné plochy (výše poskytnuté dotace: 1 162 468,18 Kč). 

 

Odbor investic a majetku města, 08/2020