Obsah

Regenerace náměstí - I. etapa (horní náměstí)

EU ROP Střední Morava

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/20.01273

Doba realizace projektu: 4. leden 2010 až 31. říjen 2012

Popis projektu

Náměstí bylo již delší dobu celkově v nevyhovujícím stavu, jeho řešení již neodpovídalo současným požadavkům na organizaci dopravy, počtu uživatelů a působilo rušivě pro návštěvníky města a blízkého hradu Brumov. V centru byl patrný nedostatek parkovacích míst, stávající parkoviště byla nevhodně řešena. Centrum města není úplně řešeno jako bezbariérové. Pojízdné a pochůzí plochy na náměstí vykazují špatný technický stav, jsou zastaralé a byl zde už nevyhovující mobiliář i veřejné osvětlení. 

Potřebnost projektu byla dána polohou města a socioekonomickou situací v něm. Město je spádové pro 7 obcí a tomto území žije celkem 11 971 obyvatel. Ve městě je koncentrováno množství služeb (a většina z nich je v okolí náměstí), které slouží také obyvatelům těchto okolních obcí, odpadá tak nutnost dojíždět do vzdálenějších sídel. 

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu:
Zvýšení kvality života ve městě a zvýšení atraktivnosti města pro návštěvníky prostřednictvím investice do revitalizace historického náměstí.

Specifické cíle projektu:
- Úprava historického náměstí s cílem zvýšení jeho funkčnosti pro jeho uživatele
- Zatraktivnění historického centra města pro návštěvníky
- Zvýšení sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí
- Revitalizace a obnova architektonického tradičního valašského rázu
- Zlepšení přístupnosti obyvatel k místní občanské vybavenosti a službám lokalizovaným v centru města a v jeho těsné blízkosti
- Zlepšení organizace dopravy na náměstí
- Vybudování kvalitní oddychové zóny v centru města

Průběh

Realizací projektu došlo ke komplexní úpravě systému parkování a definování parkovacích stání, byla provedena rekonstrukce a výměna nevyhovujících povrchů při zachování typických historických prvků, provedena rekonstrukce a doplnění inženýrských sítí v souladu s aktuálními požadavky. Realizací projektu došlo ke zlepšení funkcí náměstí a ucelenému architektonickému určení centrálního veřejného prostranství.

Trvalá pamětní tabule instalovaná na radnici

Před realizací:

 

Horní část náměstí před realizací projektu

Po realizaci:

náměstí H. Synkové