Obsah

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evrospkým fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

bannerbanner

V rámci tohoto strategického a koncepčního dokumentu je řešeno celé zastavěné území města Brumov-Bylnice, včetně jeho místních částí Svatý Štěpán a Sidonie.

Cílem studie bylo vytvořit komplexní podklad pro záměry týkající se plánování ve městě Brumov-Bylnice s ohledem na plochy zeleně. Ve studii jsou formulovány požadavky na systém zeleně, na základě kterých bude komplex zeleně v obci rozvíjen do funkčního systému.

Studie eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologickou stabilitu. Studie navrhuje zeleň v sídle jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodnosti území.

Od 09.09.2019 je tento dokument zařazen jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

 

Dokument je k dispozici k nahlednutí na webových stránkách města zde nebo také v tištěné podobě v kanceláři starosty města nebo u vedoucí správního odboru.

Na zpracování dokumentu Územní studie sídelní zeleně bylo v červenci 2020 požádáno o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Z tohoto dokumentu vychází také následné realizační projekty na úpravu zeleně ve městě.