Obsah

banner

Výsadba stromů

Město Brumov-Bylnice na základě odborného posudku ve smyslu 4 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v platném znění, vybralo 13 lokalit v intravilánu města pro výsadbu 66 ks listnatých ovocných i neovocných geograficky původních dřevin (příp. jejich kultivarů s nižší výškou).

Navržené opatření respektuje přírodní podmínky a prostorové možnosti lokality. Návrh respektuje územně plánovací dokumentaci – zastavitelné území. Návrh výsadeb se nachází na plochách vymezených v rámci koncepčního dokumentu Studie sídelní zeleně k. ú. Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán. Ve všech plochách je přípustné využití zeleň. Lokality se nachází v plochách občanského vybavení (OV), plochy občanského vybavení (OS), bydlení individuální (BI), hromadné bydlení (BH), Plochy sídelní zeleně (Z*), plochy veřejných prostranství (P*), plochy smíšené obytné (SO), plochy dopravní infrastruktury (DS).

Návrh respektuje známé trasování inženýrských sítí a dřeviny jsou umístěny mimo ochranná pásma.

Výsadby budou realizovány na pozemcích investora. Místa výsadeb dřevin respektují plánované investiční akce města.

Lokalita se nachází ve velkoplošně chráněném území ČR – CHKO Bílé Karpaty. Všechny řešené plochy se nachází v zóně IV.  Ani jedním řešeným územím neprochází systém ÚSES.

Lokality v mnoha případech navazují na volnou krajinu a jsou tedy využity převážně geograficky původní dřeviny , které jsou v několika případech doplněny o kultivary geograficky původních dřevin (dřeviny menšího vzrůstu v blízkosti budov,…). Návrh doplňuje zeleň do volných ploch ke stávajícím výsadbám nebo do volných travnatých ploch či v okolí větších zpevněných ploch vyžadujících zastínění. Do stávající vegetace doplňuje nové dřeviny, které budou nastupující generací dřevin.

Cílem výsadby je posílení adaptace na změnu klimatu částečným zastíněním zpevněných ploch podél komunikací a veřejných prostranství ve městě doplněním dřevin. Realizací dojde k významnému posílení biodiverzity, k snížení antropogenních vlivů a ke zlepšení vlhkosti ovzduší ve městě.

Na nákup stromů a na pomocný materiál byla získána dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

S pomocí žáků 9. třídy ZŠ Brumov-Bylnice jsme v pátek 22. října 2021 vysadili 18 stromů v blízkosti základní školy.

Ve další etapě výsadby se 26. října 2021 zapojilo více než 14 dobrovolníků z řad zaměstnanců úřadu a veřejnosti, zahradník a také 3 pracovníci služeb města a společnými silami vysadili 27 stromů v sedmi lokalitách Brumova i Bylnice ( ul. Říky, Školní, Družba, Svárov,...).

V rámci 3. etapy výsadby proběhne 5. listopadu 2021 vysazení 19 stromů v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie. Tady se o zasazení stromů postarají osadní výbory.

Děkujeme všem, kteří se do výsadeb stromů zapojili a pomohli tak zkrášlit naše město.

Fotogalerii z výsadby naleznete na fotogalerie/foto-z-akci/vysadba-stromu-2634cs.html

 

Návrh dřevin v některých lokalitách

sídl. Družba

d1

 

u základní školy

d2

 

Svárov

d3d4

 

Říky - u dětského hřiště

d5

 

Svatý Štěpán

d6

 

Sidonie

d7