Obsah

EU OPŽP

V  roce 2017 provedlo město Brumov – Bylnice rekonstrukci objektu občanské vybavenosti Brumov – Bylnice – Sidonie č.p. 44 (zateplení a výměna výplní stavebních otvorů).

Název projektu: Zateplení objektu, Sidonie - objekt občanské vybavenosti

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001691

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn, stěny ke skladu a stropní konstrukce. Dále došlo k výměně oken a dveří.

 

Celkové způsobilé výdaje:           1 503 619,81 Kč

Výše dotace:                                     601 447,85 Kč (40 %)

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

 

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 49,742 GJ/rok, tj. o 74,82 %, snížení emisí CO2 o 6,292 t/rok, tj. o 78,43 %, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

 

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

 

Energetická agentura Zlínského kraje

 


Před realizací:

Sidonie 44 před realizací_jaro 2017

 

Sidonie pohled ze dvora

 

 

Po realizaci: 

Čelní pohled

Sidonie po realizaci 2017