Obsah

Územní plán města Brumov-Bylnice

 

Územní plán Brumov - Bylnice byl vydán formou Opatření obecné povahy č. 01/2013 Zastupitelstvem města Brumov - Bylnice dne 18.9.2014 pod číslem usnesení 13/21/2014/298 a nabyl účinnosti dne 4.10.2014.

V současnosti je územní plán platný ve změně č. 4, která  byla vydána formou opatření obecné povahy č. 02/2024 Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 13.12.2023 pod číslem usnesení 129/10/ZM/2023 a nabyla účinnosti dne 12.2.2024.

Dokumenty územního plánu

Územní plán Brumova-Bylnice po změně č.4

 

P1- ÚP BB - Textová část návrhu, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 767.53 kB

P2 2-1 - ÚP BB - Výkres základního členění území, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.92 MB

P2 2-2 - ÚP BB - Hlavní výkres, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.18 MB

P2 2-3 - ÚP BB - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.96 MB

P3 0 - ÚP BB - Textová část odůvodnění ÚP.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.15 MB

P3 1 - ÚP BB - Textová část odůvodnění změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.37 MB

P4 1-1 - ÚP BB - Koordinační výkres, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 7.34 MB

P4 1-1a - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Brumov, Bylnice, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.54 MB

P4 1-1b - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Svatý Štěpán, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.57 MB

P4 1-1c - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Sidonie, stav po změně č. 4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.82 MB

P4 1-2 - ÚP BB - Výkres dopravní infrastruktury, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 7.62 MB

P4 1-3 - ÚP BB - Výkres technické infrastruktury, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.3 MB

P4 1-4 - ÚP BB - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.91 MB

P4 1-5 - ÚP BB - Výkres širších vztahů, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.07 MB

 

 

Dokumenty  v písemné formě jsou k nahlédnutí u pořizovatele ( na Stavebním úřadě městského úřadu Brumov-Bylnice dveře 227).

Co je územní plán ?

Územní plán je základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a také pro rozhodování v území (územní rozhodnutí, stavební řízení, ohlášení stavby - každý stavební záměr musí být v první řadě v souladu s vydaným územním plánem).

Městský úřad Brumov-Bylnice, jako pořizovatel územně plánovací dokumetace ce smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje Územní plán Brumov-Bylnice.