Obsah

„Územní studie sídelní zeleně města Brumov-Bylnice“:

V rámci územní studie je řešeno celé zastavěné území města Brumov-Bylnice, včetně jeho místních částí Svatý Štěpán a Sidonie.

Cílem studie bylo vytvořit komplexní podklad pro záměry týkající se plánování ve městě Brumov-Bylnice s ohledem na plochy zeleně. Ve studii jsou formulovány požadavky na systém zeleně, na základě kterých bude komplex zeleně v obci rozvíjen do funkčního systému.

Studie eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologickou stabilitu. Studie navrhuje zeleň v sídle jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodnosti území.

Kategorizace veškerých ploch zeleně je uskutečněna dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. V rámci studie byly mapované plochy označeny jako funkčně-kompoziční jednotky zeleně (FKJZ). Každá FKJZ byla podrobena rozboru - část analytická, tj. popis současného stavu a na ni navazuje část návrhová, která navrhuje revitalizaci řešené plochy příp. další úpravy zeleně. V návrhové části jsou vymezeny také další plochy určené k zařazení do systému zeleně. Pro analyzované jednotky, které nevyžadují nutnou obnovu, jsou doporučeny regulativy a opatření.

Pořizovatel schválil dnem 9.9.2019 možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území.

Registrační list územní studie:

Registrační list - územní studie zeleně

Registrační list – evidence územně plánovací činnosti (MMR - Ústav územního rozvoje):

bude doplněno

Dokumentace územní studie:

Územní studie sídelní zeleně