Obsah

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad jako pořizovatel územně plánovací dokumentace tímto informuje občany města Brumov-Bylnice a vlastníky pozemků a staveb v katastrálních územích Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie (dále jen „žadatele“), že byly zahájeny přípravné práce na aktualizaci platného Územního plánu Brumov-Bylnice (dále jen „ÚP BB“).

Stavební úřad Městského úřadu shromažďuje podněty žadatelů k této aktualizaci ÚP BB, které mohou být podány například ve věci žádosti o návrh nových stavebních pozemků, pozemků pro rekreaci, ploch pro podnikání, výrobu, ale i na zalesnění zemědělské půdy, nové vodní plochy apod.

K podání podnětu mohou žadatelé použít níže uvedený tiskopis (25 kB), případně mohou podat obecnou žádost, ve které budou uvedeny údaje umožňující jeho identifikaci (pokud žadatel není občanem města, pak údaje o jeho vlastnických nebo obdobných právech k pozemku nebo stavbě na území města), dále údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch a důvody pro pořízení této změny územního plánu.

Podněty je možno podat osobně, doručit poštou, datovou zprávou či elektronicky (pokud bude podání doplněno elektronickým podpisem) na Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, H. Synkové č.p. 942, 763 31 Brumov-Bylnice, IDDS: rqcb3a2, a to do 10. 9. 2023.

Podané podněty budou následně projednány v rámci tzv.  Zprávy o uplatňování ÚP BB. (2.11 MB)

Aktualizace územního plánu Brumov-Bylnice se bude projednávat zhruba 1,5 roku.