Obsah

Czech POINT


 

CzechPOINTMěstský úřad Brumov-Bylnice se od ledna 2008 připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Jedná se o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

V současné době lze prostřednictvím projektu Czech POINT získat tyto výpisy:

 

1.  výpis z Katastru nemovitostí (KN)

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Výstupy z KÚ umožňují tisk pouze dat. Výstupy mapových listů zatím možné nejsou.

 

2.  výpis z Obchodního rejstříku (OR)

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

 

3.  výpis ze Živnostenského rejstříku (ŽR)

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

V případě výše uvedených rejstříků může o výpis požádat anonymní žadatel s tím, že vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.


4.  výpis z Rejstříku trestů (RT)

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

 


5. výpis z bodového systému řidičů (Centrální registr řidičů - CRŘ)

O výpis lze požádat po předložení platného občanského průkazu a ridičského průkazu.

 


6.  výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ISVZ)

Informační systém o veřejných zakázkách

 

7.  výpis z registru účastníků provozu MA ISOH

("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") - pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. "kontaktní osoby"

 

8. výpis z insolvenčního rejstříku

Úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. 

 

Prostřednictvím Czech POINTu lze rovněž učinit - vyřídit tyto další úkony: 

 

 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení  živnosti)
 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství") pro provozovatele autovrakovišť, resp. pro tzv. "kontaktní osoby"
 • provedení autorizované konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky (DS)
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových¨

Více informací o projektu Czech POINT na www.czechpoint.cz

 

Co je zapotřebí

 

 • pro výpis z OR, z ŽR,nebo z ISVZ je třeba znát IČO,
 • pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví,
 • pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby,
 • pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem,
 • pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.
 • Výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. (V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.)
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě),  případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
 • Pro zřízení datových schránek předkládá fyzická osoba platný doklad totožnosti, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku předkládá též výpis z ŽR (lze vydat na místě).

 

Pracoviště Czech POINT na Městském úřadě v Brumově-Bylnici:

 

 • přízemí, dveře č. 104 - správní odbor, matrika a evidence obyvatel (Mgr. Gabriela Lysáková), tel. 577 305 116
 • I. patro, dveře č. 209 - správní odbor, vedoucí správního odboru(Ing. Zuzana Kolínková), tel. 577 305 113
 • I. patro, dveře č. 204 - správní odbor, sekretariát, podatelna (Mgr. Hana Schnarr), tel. 577 305 111