Obsah

Žádosti subjektu údajů o práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR ve Městě Brumov-Bylnice

Vysv.: Subjekt údajů - fyzická osoba, která žádá město o uplanění práva

Náležitosti žádosti a jejího podání, příjem žádosti

  1. Město poskytuje informace Subjektu údajů na základě žádosti.
  2. Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů (ztotožnění), tedy podáním žádosti datovou schránkou Subjektu údajů, podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů prostřednictvím elektronické podatelny města, podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů prostřednictvím podatelny města nebo ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu při osobním podání žádosti v podatelně města.
  3. Při osobním podání žádosti podatelna města ztotožní Subjekt údajů dle jeho občanského průkazu a údaje žadatele zaznamená v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.
  4. U žádosti podané datovou schránkou Subjektu údajů, žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů podané e-mailem, žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem Subjektu údaje podané dálkově např. prostřednictvím České pošty, se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám Subjekt údajů a takto učiněné podání je vnímáno jako dostatečně ověřené.
  5. Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena městu a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR ve městě.
  6. Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele zjistit, to jest zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.
  7. Není-li žádost podána podle odstavce 2 a 3, není žádostí ve smyslu GDPR.