Obsah

Informace odboru

 

Výběr poplatků v místních částech

 

Občané částí Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie budou mít možnost uhradit místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psů v termínech:

 

 • 18. 4. 2024 Bylnice Hasičská zbrojnice                                 9.00 – 11.00 hodin
 • 23. 4. 2024 Svatý Štěpán Hasičská zbrojnice                        9.00 – 10.00 hodin
 • 25. 4. 2024 Sidonie Budova bývalé MŠ                                 9.00 – 10.00 hodin

 

 

 

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD

 

Sazba místního poplatku za odpad za rok 2024 činí 850 Kč za osobu a kalendářní rok.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. 2024.

  

     Poplatníkem je:

 1. fyzická osoba přihlášená v Brumově-Bylnici – tato povinnost se vztahuje i na osoby přihlášené na adrese H. Synkové 942
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města

 

    Způsob platby poplatku:

 1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ, 1.patro, dveře č. 216,
 2. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:                  

19-1407101369/0800, kdy pro každého poplatníka bude přidělen nový jedinečný variabilní symbol,

 1. připravuje se možnost platby on-line přes platební bránu.

O spuštění a postupech použití budete včas informováni přes městské komunikační kanály.

 

Další informace:

 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
 • povinnost provést zaregistrování do 30 kalendářních dnů od vzniku poplatkové povinnosti a zajistit uhrazení poměrné části poplatku v příslušném roce mají také občané, kteří se v průběhu roku přihlásí do Brumova-Bylnice

Vybrané osvobození od poplatku u fyzické osoby, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

 1. je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
 1. v příslušném roce dovršila 75 nebo více let věku
 1. je držitelem průkazu ZTP/P
 1. je dítětem do 1 roku věku
 1. je třetím nebo dalším dítětem z dětí do 15 let žijících ve společné domácnosti
 1. je vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města a která pro tuto nemovitou věc nepoužívá typizovanou sběrnou nádobu a nelze zde zajistit svoz komunálního odpadu prostřednictvím svozové techniky
 1. se v příslušném kalendářním roce na území města zdržuje méně než 30 kalendářních dnů z důvodu pobytu v zahraničí

 

 

Vybrané úlevy od poplatku u fyzické osoby, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

 

 1. studuje mimo území města a je ubytována v průběhu školního roku mimo území města na základě předložení dokladu o studiu a o ubytování
 1. je žijící ve stavbách určených k bydlení mimo zastavěnou část města,                  tzv. „samoty“

 

      Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v čl. 6,

OZV č. 2/2023 V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou (nejpozději do 31. 12. 2024), nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

  Základní sazba ročně:

a)      v rodinných domech a jiných objektech

 •    za prvního psa 300 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč

 b)      v bytových domech s počtem bytů větším než 3

 • za prvního psa 1 400 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč

 c)      v bytových domech s počtem bytů větším než 3 u držitele psa, kterým je osoba starší    65 let

 • za jednoho psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

 d)      v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie

 • za jednoho psa 200 Kč
 • za druhého a dalšího psa téhož držitele 400 Kč

 Úlevy a osvobození

 • u držitele psa v bytových domech, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
  • za prvního psa úleva ve výši 1 200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele úleva ve výši 1 800 Kč
 • od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, který je držitelem průkaz ZTP nebo ZTP/P

Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku ze psa je uveden v Čl. 6 OZV č. 4/2023

 Termín pro uhrazení poplatku je do 31. 5. 2024

     Způsob platby poplatku:

 1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ, 1.patro, dveře č. 216,
 2. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:                  

19-1407101369/0800, kdy pro každého poplatníka bude přidělen nový jedinečný variabilní symbol,

 1. připravuje se možnost platby on-line přes platební bránu.

O spuštění a postupech použití budete včas informováni přes městské komunikační kanály.

 

     Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku současně s platbou MP za odpad.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
 2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
 3. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 7 Kč,
 4. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30 Kč,
 5. za umístění reklamních zařízení 40 Kč,
 6. za provádění výkopových prací 10 Kč,
 7. za umístění stavebních zařízení 5 Kč,
 8. za umístění skládek 5 Kč,
 9. za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
 10. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
 11. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,
 12. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,
 13. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 2 Kč,
 14. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč,
 15. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

          Poplatek je splatný v den ukončení užívání veřejného prostranství


Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č. 5/2023.

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Sazba místního poplatku z pobytu za rok 2023 činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Vyplněné ohlášení předkládejte správci poplatku vždy do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla na pokladně Městského úřadu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, dveře č. 305, tel. číslo – 577 305 118, nebo datovou schránkou rqcb3a2.

 

 • předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu
 • poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená
 • plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka
 • plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Evidenční povinnost:

 

 • plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt
 • do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt:

 

a) den počátku a den konce pobytu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být:

1. občanský průkaz,

2. cestovní doklad,

3. potvrzení o přechodném pobytu na území,

4.pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,

5. průkaz o povolení k pobytu,

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany,

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku

 

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu:

 

 • plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud:

 

 1. důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce

 

 1. oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně
  60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku

 

Způsob platby poplatku:

 

 1. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, č. účtu: 19-1407101369/0800, VS: 1342 a číslo popisné provozovny
 2. v hotovosti na pokladně Městského úřadu Brumov-Bylnice, dveře č. 305 v termínu do 8. dne následujícího po skončení kalendářního měsíce.

Vybrané osvobození:

 • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
 • mladší 18 let,
 • vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

 Výběr místního poplatku z pobytu se řídí OZV č. 3/2023

 

 

Veškeré OZV v  platném a účinném znění jsou zveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na webových stránkách https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani