Obsah

Informace odboru

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH MĚSTA BRUMOV- BYLNICE

Informace dle zákona o místních poplatcích.pdf

 

MÍSTNÍ POLATEK ZA ODPAD

 

     Sazba místního poplatku za odpad za rok 2022 činí 550 Kč za osobu a kalendářní rok (dle OZV č. 2/2021).

Termín pro uskutečnění platby je do 31. 5. 2022 

  

     Poplatek za odpad platí fyzická osoba:

 • která má v obci trvalý pobyttato povinnost se vztahuje i na osoby s trvalým pobytem na adrese H. Synkové 942
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci

 

    Způsob platby poplatku:

 1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ, dveře č. 305
 2. poštovní poukázkou typu „A“ na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:             19-1407101369/0800,
 3. bezhotovostním převodem na účet města u ČS a.s. Zlín, číslo účtu:                    19-1407101369/0800.

Při platbě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem uvádějte pro vaši identifikaci: Variabilní symbol = 1340 a číslo popisné plátce a zvláštní číslo místní části města trvalého pobytu plátce (1-3), kde 1-Brumov-Bylnice, 2-Svatý Štěpán, 3-Sidonie.

           

Další informace:

 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
 • při narození dítěte v průběhu roku je povinností rodičů do 15 kalendářních dnů zajistit jeho zaregistrování u správce poplatku, to je na finančním odboru MěÚ, dveře č. 305 a následně uhradit poměrnou část poplatku za příslušný rok
 • povinnost provést zaregistrování do 30 kalendářních dnů od vzniku poplatkové povinnosti a zajistit uhrazení poměrné části poplatku v příslušném roce mají také občané, kteří v průběhu roku získají místo trvalého pobytu v Brumově-Bylnici

 

Vybrané úlevy a osvobození:

 • úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje studentům studujícím mimo území města Brumov-Bylnice, kteří jsou v průběhu školního roku ubytováni v sídle školy mimo město a předloží správci poplatku doklad o studiu a doloží doklad o ubytování
 • úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje osobě, která je přihlášená v nemovité věci stojící samostatně nebo společně s několika dalšími osamoceně mimo zastavěnou část města
 • úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje osobě, které poplatková poviinost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a které se nachází na území tohoto města a stojí samostatně nebo společně s několika dalšími osamoceně mimo zastavěnou část města 
 • od poplatku se osvobozuje každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice starší 80 let
 • od poplatku se osvobozují poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé dokladu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, na základě předložení dokladu (ZTP/P)
 • od poplatku se osvobozuje každé třetí a další dítě z dětí do 15 let, žijících ve společné domácnosti a s trvalým pobytem na území města Brumov-Bylnice
 • od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se z důvodu pobytu v zahraničí zdržují na území města Brumov-Bylnice méně než 30 kalendářních dnů v příslušném kalendářním roce, na základě předložení dokladů prokazujících tyto skutečnosti

 

      Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku za odpad je uveden v OZV č. 2/2021. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou (nejpozději do 31. 12. 2022), nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

 

Základní sazba ročně:

a)      v rodinných domech a jiných objektech

 •    za prvního psa 120 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč

 

b)      v bytových domech s počtem bytů větším než 3

 • za prvního psa 1 400 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 100 Kč

 

c)      v bytových domech s počtem bytů větším než 3 u držitele psa, kterým je osoba starší 65 let

 • za jednoho psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

 

d)      v katastrálním území Svatý Štěpán a Sidonie

 • za jednoho psa 80 Kč
 • za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč

 

Úlevy a osvobození

 • u držitele psa v bytových domech, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
  • za prvního psa úleva ve výši 1 200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele úleva ve výši 1 800 Kč
 • od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, který je držitelem průkaz ZTP nebo ZTP/P

Kompletní seznam úlev a osvobození od poplatku ze psa je uveden v OZV č. 2/2019.

 

Termín pro uhrazení poplatku je do 31. 5. 2022

 

     Složenky pro platbu se nerozesílají, doporučujeme provést úhradu poplatku současně s platbou MP za odpad.

     Výběr místního poplatku ze psů se řídí OZV č. 2/2019.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. za provádění výkopových prací: 3 Kč
 2. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje: 30 Kč
 3. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb: 10 Kč
 4. za umístění stavebního zařízení: 2 Kč
 5. za umístění reklamního zařízení: 40 Kč
 6. za umístění skládek: 3 Kč

 

Splatnost poplatku je nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejblíže předcházející pracovní den. Poplatek uhradíte v pokladně MěÚ, dveře č. 305.

 

Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství se řídí OZV č. 5/2008.

 

Výběr poplatků v místních částech

Vzhledem k výskytu epidemie onemocnění covid-19 nebylo možné v předešlém roce uskutečnit výběr místních poplatků v místních částech Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.

V roce 2022 je výběr v těchto místních částech  stanoven v měsíci dubnu. Přesné termíny budou zveřejněny v březnovém zpravodaji, mobilním rozhlase a hlášeny v místním rozhlase.

 

                                                                                                                                          Finanční odbor MěÚ