Obsah

Podrobný popis činností

ČINNOST ODBORU INVESTIC

      

Investiční příprava
Připravuje koncepci a návrhy na realizaci investičních a neinvestičních akcí města vč. orientačního propočtu nákladů a na základě toho každoročně připravuje návrh rozpočtu města, u konkrétních schválených rozpočtových akcí řeší majetkoprávní vztahy - uzavírá kupní smlouvy, smlouvy o budoucí smlouvě, věcná břemena/služebnosti, souhlasy ke vstupu na pozemky atd., zajišťuje projektovou přípravu, podklady z KN, geodetické podklady (geom. plány, identifikace parcel, výpisy z KN, vytýčení staveb, znalecké posudky,...), zajišťuje vyřízení stavebněsprávních povolení staveb.

 

Vlastní realizace

Zajišťuje zhotovení díla vč. přípravy veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění, zajišťuje podklady pro zveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.

Zajišťuje dohled nad prováděnou údržbou a opravami majetku města, zastupuje investora při realizaci akcí města a technický dozor u jednodušších akcí.
 

Zhodnocení majetku

K jednotlivým akcím zajišťuje potřebné podklady pro vydání potřebných správních rozhodnutí (povolení, kolaudačních rozhodnutí) u příslušných správních úřadů.

Provádí dotační management k investičním akcím města – zjišťuje možnosti získání dotací na jednotlivé akce, zajišťuje kompletaci podkladů pro podání dotačních žádostí a jejich další administraci. Sleduje soulad se schváleným rozpočtem a zajišťuje plnění povinností příjemce dotace v průběhu realizace i po jejím ukončení; provádí finanční vypořádávání dotací vůči poskytovateli.

Po fyzické realizaci akcí provádí zavedení majetku do účetní evidence.

 

Fond regenerace a obnovy památkové zóny

Administruje Fond regenerace a obnovy památkové zóny města Brumov-Bylnice (FRO). Přijímá a zpracovává podklady k jednotlivým žádostem o příspěvek z FRO a předkládá je pak na jednání rady města.

 

Hrad Brumov

Zajišťuje postupné dobudovávání vč. rozšiřování expozice. Zajišťuje agendu spojenou s fin. dotacemi na obnovu hradu a spolupracuje v tomto směru se správou hradu a památkovou péčí.