Obsah

Podrobný popis činností

ČINNOST ODBORU INVESTIC A MAJETKU MĚSTA

      

Investiční příprava
Připravuje koncepci a návrhy na realizaci investičních a neinvestičních akcí města vč. orientačního propočtu nákladů a na základě toho každoročně připravuje návrh rozpočtu města, u konkrétních schválených rozpočtových akcí řeší majetkoprávní vztahy - uzavírá kupní smlouvy, smlouvy o budoucí smlouvě, věcná břemena/služebnosti, souhlasy ke vstupu na pozemky atd., zajišťuje projektovou přípravu, podklady z KN, geodetické podklady (geom. plány, identifikace parcel, výpisy z KN, vytýčení staveb, znalecké posudky,...), zajišťuje vyřízení stavebněsprávních povolení staveb.
 

Vlastní realizace
Zajišťuje zhotovení díla vč. přípravy veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění, zajišťuje podklady pro zveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.

Zajišťuje údržbu a opravy majetku města, přejímku a technický dozor u jednodušších akcí, revize a případné další potřebné zkoušky ukončených akcí.
 

Zhodnocení majetku
K jednotlivým akcím zajišťuje potřebné podklady pro vydání potřebných správních rozhodnutí (povolení, kolaudačních rozhodnutí) u příslušných správních úřadů, vklad majetku a práv s ním souvisejících do katastru nemovitostí.

Provádí dotační management k investičním akcím města – zjišťuje možnosti získání dotací na jednotlivé akce, zajišťuje kompletaci podkladů pro podání dotačních žádostí a jejich další administraci. Vede evidenci majetku, sleduje soulad se schváleným rozpočtem a zajišťuje plnění povinností příjemce dotace v průběhu realizace i po jejím ukončení; provádí finanční vypořádávání dotací vůči poskytovateli.

Po fyzické realizaci akcí provádí zavedení majetku do účetní evidence.

Hospodaření s majetkem města

Připravuje veškeré podklady pro jednání komise pro hospodaření s obecním majetkem, rozhodování rady města a zastupitelstva města, zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí těchto orgánů (prodeje, výkupy, pronájmy pozemků a nebytových prostor vč. zajištění písemného vyhotovení jednotlivých druhů smluv), zajišťuje agendu spojenou s restitucemi, státním pozemkovým úřadem a jinými organizacemi pověřenými s hospodařením s majetkem státu, vede evidenci obecního majetku, zabezpečuje jeho inventarizaci, sleduje platby spojené s výše zmíněnými smlouvami, v oblasti správy budov zajišťuje údržbu objektů v majetku města vč. smluv na jejich úklid a vytápění.

Administruje Fond regenerace a obnovy památkové zóny města Brumov-Bylnice (FRO). Přijímá a zpracovává podklady k jednotlivým žádostem o příspěvek z FRO a předkládá je pak na jednání rady města.

Bytové hospodářství 

Zajišťuje provoz, opravy v bytech a údržbu bytového fondu města. 

Od 1. 1. 2018 zajišťuje správu obecních bytů správní odbor - paní Mgr. Marie Konečná, sociální pracovnice (tel.: 577 305 120). Příjem žádostí o obecní byty a administrativu smluv o nájmu bytu 

Správa areálu hradu Brumov

Zajišťuje provoz areálu hradu vč. služeb spojených se stálou expozicí uvnitř horního hradu, zajišťuje hlídání areálu, podílí se na propagaci této kulturní památky a zajišťuje jeho postupné dobudovávání vč. rozšiřování expozice. Zajišťuje agendu spojenou s fin. dotacemi na obnovu hradu a spolupracuje v tomto směru s památkáři.

 

Správa obecního majetku 

Odbor investic a majetku města, úsek správy majetku, tímto informuje občany o způsobu řešení odprodeje a pronájmu pozemků a nebytových prostor v majetku Města Brumov - Bylnice v souladu s platným zákonem o obcích.

      Pronájem :

·         žádost o pronájem nemovitosti je zaevidována na odboru investic a majetku města, úseku správy majetku

·         pracovník správy majetku předloží danou žádost k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města

·         poté je žádost společně se stanoviskem komise předložena k projednání radě města, která danou žádost zamítne nebo pronájem schválí

·         v případě kladného stanoviska je předmětný záměr pronajmout danou nemovitost v souladu se zákonem o obcích zveřejněn vyvěšením na úředních deskách, příp. v městském zpravodaji

·         na základě zveřejnění záměrů města mohou občané uplatnit na MěÚ své případné připomínky nebo podněty k danému záměru nebo v případě jejich zájmu rovněž uplatnit žádost o pronájem dané nemovitosti (žádosti, připomínky nebo podněty musí být uplatněny písemnou formou s uvedením jména a adresy)

·         po uplynutí zákonné lhůty je daná záležitost spolu s uplatněnými podněty a připomínkami, případně s dalšími žádostmi opětovně předložena k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města a radě města

·         rada města při opětovném projednání definitivně schvaluje pronájem dané nemovitosti, podmínky pronájmu a ve prospěch koho bude daný pronájem realizován (rovněž může na základě uplatněných připomínek své stanovisko přehodnotit a záměr města zrušit)

·         nájemce je o usnesení rady města písemně informován s tím, že je vyzván, aby se dostavil na MěÚ, kde s ním pracovník správy majetku uzavře nájemní smlouvu (v případě, že takto neučiní do třiceti dnů od doručení písemného vyrozumění, je jeho konání pracovníky města považováno za odstoupení od jeho záměru a příslušné usnesení rady města je zrušeno).

 

Odprodej :

·         žádost o odprodej nemovitosti je zaevidována na odboru investic a majetku města, úseku správy majetku

·         pracovník správy majetku předloží danou žádost k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města a radě města

·         poté je žádost společně se stanovisky komise a rady města předložena k projednání zastupitelstvu města, které danou žádost zamítne nebo odprodej schválí

·         v případě kladného stanoviska zastupitelstva města je předmětný záměr odprodat danou nemovitost zveřejněn vyvěšením na úředních deskách a v městském zpravodaji

·         na základě zveřejnění záměrů města mohou občané uplatnit na MěÚ své případné připomínky nebo podněty k danému záměru nebo v případě jejich zájmu rovněž uplatnit žádost o odprodej dané nemovitosti (žádosti, připomínky nebo podněty musí být uplatněny písemnou formou s uvedením jména a adresy)

·         po uplynutí zákonné lhůty je daná záležitost spolu s uplatněnými podněty a připomínkami, případně s dalšími žádostmi opětovně předložena k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města, radě města a zastupitelstvu města

·         zastupitelstvo města při opětovném projednání definitivně schvaluje odprodej dané nemovitosti, podmínky odprodeje a ve prospěch koho bude daný odprodej realizován (rovněž může na základě uplatněných připomínek své stanovisko přehodnotit a záměr města zrušit)

·         kupující je o usnesení zastupitelstva města písemně informován s tím, že je vyzván, aby si zajistil případné geometrické oddělení požadované nemovitosti a vypracování kupní smlouvy a tuto předložil pracovníkům města k potvrzení

·         je-li předložená kupní smlouva v souladu s usnesením zastupitelstva města a kupní cena byla uhrazena, je tato potvrzena statutárními zástupci města (vlastníkem nemovitosti se kupující stává až po provedení vkladu příslušného vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem)

·         v případě, že takto neučiní do třiceti dnů od doručení písemného vyrozumění a ani nepodá pracovníkům města žádnou zprávu (při nutnosti geometrického oddělení požadované nemovitosti stačí předložení objednávky u geodetické společnosti), je toto pracovníky města považováno za odstoupení od jeho záměru a předmětná nemovitost je nabídnuta jinému zájemci, případně je příslušné usnesení zrušeno