Obsah

Město  Brumov-Bylnice

                                                                           H. Synkové 942, 763 31  Brumov-Bylnice 

                                 

 

 

                                                                                                                     

Osobnost města Brumov-Bylnice
(zásady pro udílení ceny)

 

Město Brumov-Bylnice (včetně jeho místních částí) v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona
č. 128­/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uděluje cenu Osobnost města Brumov-Bylnice za mimořádný přínos životu města, jeho prezentaci a propagaci v České republice, případně v zahraničí.

 

článek I.

Obecná ustanovení

 

1) Cena Osobnost města Brumov-Bylnice (včetně jeho místních částí) se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření dobrého jména a taktéž k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů.

    

    Jedná se o

 • výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst města
 • zvláštní projev úcty významným osobnostem
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s hrdinstvím – poskytnutí pomoci při živelných a jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život osob, či za záchranu historických nebo kulturních hodnot města.

 

2) Cena se uděluje jak za výraznou aktivitu v roce předcházejícím udělení ceny, tak i za celoživotní přínos v uvedených oblastech.

 

3) Oceněna může být fyzická osoba nebo kolektiv mající trvalé bydliště nebo sídlo na území města. Výjimečně může být udělena cena i osobám, které podmínku pobytu, sídla či věku v době udílení ceny nesplňují. Vždy se však musí jednat o osoby, které působily, žily, pracovaly a tvořily ve městě (včetně jeho místních částí) nebo se zde narodily.

 

4) Nositelem ocenění nemůže být současný člen zastupitelstva města nebo vedoucí zaměstnanec města Brumov-Bylnice. Návrh na udělení ceny může být podán opakovaně, pokud ocenění navrhované osobě již nebylo uděleno.

 

5) Cenu lze udělit i in memoriam. V takovém případě bude ocenění předáno zpravidla nejbližšímu rodinnému příslušníku.

 

6) Cenu Osobnost města lze udělit v těchto oblastech:

 1. Kultura (výtvarné a dramatické umění, hudba, zpěv, literární činnost, publicistika, památková péče, ochrana kulturního dědictví apod.)
 2. Vzdělávání a sport (jedinečný sportovní výkon, dlouhodobá úspěšná trenérská činnost, činnost funkcionáře, činnost učitele, činnost vedoucího apod.)
 3. Technicko-ekonomický rozvoj (vynález, významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, projekt, hospodárnost, ochrana životního prostředí apod.)
 4. Dobročinná aktivita, úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, dobra nebo zlepšování kvality života a zdraví občanů města apod.

 

7) Cena může být udělena jen za některou z uvedených oblastí nebo nemusí být udělena vůbec. Udělená cena má trvalou platnost a nemůže být odejmuta.

 

8) V mimořádných situacích může starosta města rozhodnout o udělení ceny Pamětní list starosty města.

 

9) Forma ocenění: plaketa s logem města + diplom nebo pamětní list. S cenou není spojena finanční odměna.

 

článek II.

Postup pro navrhování a udělování cen

 

1) Návrh na ocenění může podat každá fyzická osoba starší 18ti let na předepsaném formuláři a to nejpozději do 15. prosince v roce, za který se bude cena udílet.

 

2) Návrh na cenu musí obsahovat:

 

 1. jméno a příjmení navrhovaného kandidáta

 

 1. adresu, popř. e-mail, telefon navrhovaného kandidáta

 

 1. oblast činnosti, v níž je kandidát na udělení ceny navrhován

 

 1. zdůvodnění návrhu
 • profesionální dráha (podstatné, ověřitelné informace)
 • významné počiny pro město v navrhované oblasti (a dále např. v osvětě, publikační činnosti, propagaci, práci ve společenských, příspěvkových organizacích města apod.)
 • souhlas navrhovaného s nominací (a jeho souhlas se zveřejněním jména a činnosti, za kterou byl navržen)
 • kontaktní údaje navrhovatele (adresa, e-mail, tel.) a jeho podpis

 

3) Návrhy přijímá Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu (dále jen OCRKS). Návrhy lze posílat na předepsaném formuláři na e-mailovou adresu radnice@brumov-bylnice.cz nebo písemně přímo na adresu MěÚ Brumov-Bylnice. Počet návrhů na ocenění není omezen. Každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu apod.). Návrhy, které nebudou podány na předepsaném formuláři, nebudou postoupeny k vyhodnocení.

 

4) OCRKS posoudí všechny návrhy na ocenění, které došly ve stanoveném termínu. Prověří formální náležitosti a prověří kontaktní údaje. Návrhy, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, nebudou postoupeny k vyhodnocení.

 

5) Do návrhu na ocenění nemusí být zahrnuty veškeré obdržené návrhy. Rovněž tak nemusí být každoročně ocenění uděleno.

 

6) Po případném ověření, doplnění apod. OCRKS předloží RM návrh na udělení ceny Města Brumov-Bylnice a to nejpozději v průběhu měsíce ledna následujícího kalendářního roku, za který se bude cena udílet. Rada města posoudí předložené návrhy. Vybere a rozhodne o udělení (nebo neudělení) ceny nejpozději do konce měsíce ledna následujícího roku, za který se cena udílí.

 

7) V každém roce může být udělena cena města pouze jedné osobě nebo jednomu spolku. Toto se nevztahuje na udělení ceny Pamětní list starosty města.

 

8) Cena Osobnost města bude předávána veřejně a slavnostním způsobem.

 

 

článek III

Další ustanovení

 

1) Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna vždy v měsíci říjnu příslušného roku, za který se cena vyhlašuje. O možnosti podávat návrhy na udělení ceny Osobnost města Brumov-Bylnice (včetně jeho místních částí) bude veřejnost informována prostřednictvím OCRKS na webových stránkách města, Zpravodajem města, hlášením mobilního rozhlasu, hlášením místního rozhlasu nebo jiným vhodným způsobem.

 

2) Na webových stránkách města Brumov-Bylnice budou umístěny Pravidla pro udílení Ceny Osobnost města Brumov-Bylnice a formulář pro podávání návrhů na udělení ceny, který bude zpřístupněný ke stažení.

 

článek IV

Slavnostní udělení ceny

 

1) Slavnostní udělení ceny Osobnost města Brumova-Bylnice za daný kalendářní rok se koná při zvláštní příležitosti. O termínu udělení ceny rozhodne Rada města Brumov-Bylnice.

 

2) Na slavnostní akci jsou zváni:

 • osobnost města Brumov-Bylnice daného roku,
 • členové Zastupitelstva města Brumov-Bylnice,
 • členové komisí zřizovaných při radě města,
 • zástupci sdělovacích prostředků,

 

3) Slavnostní vyhlášení je veřejné a účastnit se může široká veřejnost, která bude informována prostřednictvím OCRKS na webových stránkách města, Zpravodajem města, hlášením mobilního rozhlasu, hlášením místního rozhlasu nebo jiným vhodným způsobem.

 

4) Jméno oceněného bude poskytnuto ke zveřejnění v médiích, zveřejněno v místním tisku a na webových stránkách města Brumov-Bylnice.

 

článek V

Organizační zajištění

 

1) Záštitu nad vyhlášením má starosta města Brumov-Bylnice.

 

2) Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zajišťuje zejména:

 • zveřejnění výzvy k předkládání návrhů,
 • evidenci podaných návrhů,
 • pozvání na slavnostní udělení,
 • zveřejnění termínu slavnostního udělení,
 • návrhy organizačního zajištění slavnostního udělení,
 • kulturní program a zajištění ocenění pro nositele ceny,
 • zveřejnění nositele ceny.

 

 

 

 

 

článek VI

Společná a závěrečná ustanovení

 

 

 1) Tyto zásady schválila rada města dne 19.10.2021 usnesením č. 994/70/RM/2021 a nabývají účinnosti dnem podpisu.

 

 2) Přílohu těchto zásad tvoří formulář pro podávání návrhů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnost města Brumov-Bylnice

- Nominační formulář -

 

 

Pro návrh na ocenění osobnosti města Brumov-Bylnice v oblasti kultura, sport, technicko-ekonomický rozvoj, a dalších aktivit za rok ..………..….(doplňte).

 

 

Navrhovatel:

Kontakt:

Navržený:

Trvalý pobyt navrženého:

Datum narození navrženého:

Klub či spolek, ve kterém navržený působí:

Kategorie navrženého:

 

Zdůvodnění návrhu (výsledky, úspěchy, ověřitelnost…):

 

 

 

 

Datum:

Podpis navrhovatele:

 

 

Navrhovaný souhlasí s nominací a taktéž souhlasí se zveřejněním svého jména a činnosti, za kterou byl navržen. Dále souhlasí s tím, že jeho jméno bude v případě ocenění poskytnuto ke zveřejnění v médiích, místním tisku a na webových  stránkách města Brumov-Bylnice.

 

 

 

 

Podpis navrženého: