Obsah

Podrobný popis činností

ČINNOST ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU

 

Oddělení správy majetku tímto informuje občany o způsobu řešení odprodeje a pronájmu pozemků a nebytových prostor v majetku Města Brumov - Bylnice v souladu s platným zákonem o obcích.

Pronájem :

 • žádost o pronájem nemovitosti je zaevidována na odboru investic a majetku města, úseku správy majetku
 • pracovník správy majetku předloží danou žádost k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města
 • poté je žádost společně se stanoviskem komise předložena k projednání radě města, která danou žádost zamítne nebo pronájem schválí 
 • v případě kladného stanoviska je předmětný záměr pronajmout danou nemovitost v souladu se zákonem o obcích zveřejněn vyvěšením na úředních deskách, příp. v městském zpravodaji
 • na základě zveřejnění záměrů města mohou občané uplatnit na MěÚ své případné připomínky nebo podněty k danému záměru nebo v případě jejich zájmu rovněž uplatnit žádost o pronájem dané nemovitosti (žádosti, připomínky nebo podněty musí být uplatněny písemnou formou s uvedením jména a adresy)
 • po uplynutí zákonné lhůty je daná záležitost spolu s uplatněnými podněty a připomínkami, případně s dalšími žádostmi opětovně předložena k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města a radě města
 • rada města při opětovném projednání definitivně schvaluje pronájem dané nemovitosti, podmínky pronájmu a ve prospěch koho bude daný pronájem realizován (rovněž může na základě uplatněných připomínek své stanovisko přehodnotit a záměr města zrušit)
 • nájemce je o usnesení rady města písemně informován s tím, že je vyzván, aby se dostavil na MěÚ, kde s ním pracovník správy majetku uzavře nájemní smlouvu (v případě, že takto neučiní do třiceti dnů od doručení písemného vyrozumění, je jeho konání pracovníky města považováno za odstoupení od jeho záměru a příslušné usnesení rady města je zrušeno).

 

Odprodej :

 • žádost o odprodej nemovitosti je zaevidována na odboru investic a majetku města, úseku správy majetku
 • pracovník správy majetku předloží danou žádost k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města a radě města
 • poté je žádost společně se stanovisky komise a rady města předložena k projednání zastupitelstvu města, které danou žádost zamítne nebo odprodej schválí
 • v případě kladného stanoviska zastupitelstva města je předmětný záměr odprodat danou nemovitost zveřejněn vyvěšením na úředních deskách a v městském zpravodaji
 • na základě zveřejnění záměrů města mohou občané uplatnit na MěÚ své případné připomínky nebo podněty k danému záměru nebo v případě jejich zájmu rovněž uplatnit žádost o odprodej dané nemovitosti (žádosti, připomínky nebo podněty musí být uplatněny písemnou formou s uvedením jména a adresy)
 • po uplynutí zákonné lhůty je daná záležitost spolu s uplatněnými podněty a připomínkami, případně s dalšími žádostmi opětovně předložena k projednání komisi pro hospodaření s majetkem města, radě města a zastupitelstvu města
 • zastupitelstvo města při opětovném projednání definitivně schvaluje odprodej dané nemovitosti, podmínky odprodeje a ve prospěch koho bude daný odprodej realizován (rovněž může na základě uplatněných připomínek své stanovisko přehodnotit a záměr města zrušit)
 • kupující je o usnesení zastupitelstva města písemně informován s tím, že je vyzván, aby si zajistil případné geometrické oddělení požadované nemovitosti a vypracování kupní smlouvy a tuto předložil pracovníkům města k potvrzení
 • je-li předložená kupní smlouva v souladu s usnesením zastupitelstva města a kupní cena byla uhrazena, je tato potvrzena statutárními zástupci města (vlastníkem nemovitosti se kupující stává až po provedení vkladu příslušného vlastnického práva do katastru nemovitostí katastrálním úřadem)
 • v případě, že takto neučiní do třiceti dnů od doručení písemného vyrozumění a ani nepodá pracovníkům města žádnou zprávu (při nutnosti geometrického oddělení požadované nemovitosti stačí předložení objednávky u geodetické společnosti), je toto pracovníky města považováno za odstoupení od jeho záměru a předmětná nemovitost je nabídnuta jinému zájemci, případně je příslušné usnesení zrušeno