Obsah

Matrika a evidence obyvatel

2. Matriční správní úřad a evidence obyvatel

 

Matrika:

 • vedení matričních knih a zápisy všech matričních událostí v elektronické podobě  
 • zápis matričních a evidenčních změn do ROB
 • vydávání duplikátů matričních dokladů pro použití v ČR a v cizině a nových matričních dokladů na základě matričních změn a oprav
 • vydání výpisů z matrik
 • nahlížení do matrik
 • změna jména a příjmení (zpětvzetí příjmení po rozvodu, prohlášení o užívání dvou jmen, příjmení ženy v mužském tvaru)
 • rodná čísla (opravy duplicit apod.)
 • podklady pro vyřízení osvědčení o státním občanství ČR
 • ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace) – u ověření kopie je nutno předložit originál listiny
 • Sbor pro občanské záležitosti (jubilea, Zlaté, Diamantové a Kamenné svatby, Vítání občánků, Vzpomínkový večer)
 • poskytnutí finančního daru u příležitosti narození dítěte ve výši 5.000,-- Kč

 

Matrika narození:

Oznámení narození dítěte v matričním obvodu Brumov-Bylnice:

 • vydání rodného listu dítěte
 •  zápis o narození do matriční knihy a do ROB
 • určení otcovství k narozenému a nenarozenému dítěti

 

Matrika manželství:

Nahlášení svatebních obřadů: 

 • dotazník k uzavření manželství
 • vydávání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • prominutí dokladu cizince k uzavření manželství
 • vystavení oddacího listu
 • zápis o uzavření manželství do matriční knihy a do ROB

 

Seznam oprávněných osob k přijetí manželského prohlášení v obci Brumov-Bylnice:

 • JUDr. Jaroslav Vaněk, starosta města Brumov-Bylnice
 • Ing. David Ptáček, místostarosta města Brumov-Bylnice

 

Schválená obřadní místa pro uzavírání manželství bez správního poplatku:

 • obřadní síň městského úřadu
 • hrad Brumov - poplatek za pronájem hradních prostor ke konání svatebního obřadu: duben, květen, červen, září, říjen: 3 000 Kč / obřad, červenec a srpen: 4 000 Kč / obřad (schváleno Radou města Brumov-Bylnice dne 10.01.2024, usnesením č. 765/34/RM/2024)

 

Matrika úmrtí:

Vyřízení úmrtí:

 •  vydání úmrtního listu
 •  zápis o úmrtí do matriční knihy a do RO
 • odevzdání občanského průkazu po zemřelém
 • zveřejnění úmrtí (vyvěšování parte, hlášení městským rozhlasem, webové stránky města)

 

Zvláštní matrika: 

 • zápis o narození, uzavření sňatku a úmrtí občana ČR v cizině s následným vydání českého matričního dokladu (kompletace podkladů pro ÚMČ Praha a pro Zvláštní matriku v Brně)

 

Ohlašovna a evidence obyvatel:

 • evidence obyvatel
 • přihlášení a přehlášení trvalého pobytu na základě vlastnictví nemovitosti, prokázání užívacího práva, popř. se souhlasem vlastníka nemovitosti  – předložit platný občanský průkaz, poplatek 50,-- Kč/osoba od 15 let
 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • hlášení a zrušení adresy pro doručování
 • vydávání potvrzení k občanskému průkazu po jeho ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zadržení neplatného občanského průkazu a při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (změna stavu, změna jména a příjmení, změna rodného čísla, přihlášení a přehlášení trvalého pobytu)
 • CzechPOINT (výpisy z centrálních registrů informačního systému, provedení autorizované konverze dokumentů, žádost o zprostředkování kontaktu)
 • zřízení datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů datové schránky a vydání nových 
 • přidělování a rušení čísel popisných a evidenčních
 • vydávání voličských průkazů

 

Tuto agendu zajišťuje Mgr. Gabriela Lysáková, přízemí, dveře č. 104.