Obsah

Ochrana ovzduší

 

  • činnost se řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovaní zákona o ohraně ovzduší,
  • vede se evidence zdrojů znečištění v majetku města a sleduje se plnění termínů kontroly a čistění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,před ukončením stanovených termínů vyzývá odbor investic a majetku města k objednání kontrol a čištění u autorizované osoby,
  • zabezpečuje kontrolu technického stavu, provozu a instalace u spalovacích zdrojů do 300kW příkonu včetně v majetku města a sleduje dodržování přípustné tmavosti kouře u stacionárních zařízení v majetku města,v případě poruchy technického stavu u spalovacích zdrojů v majetku města vyzve odbor investic a majetku města k objednání autorizovaného servisního pracovníka ke sjednání nápravy,
  • eviduje žádosti o zařazení do programu na ozdravění ovzduší,
  • vede evidenci plynofikovaných objektů v majetku města,a objektů města, které využívají k otápění tuhá a kapalná paliva (palivové dříví, ČÚ, HÚ, koks, štěpku, lehké topné oleje, ostatní kapalná paliva, brikety, peletky, biomasu apod.)
  • má možnost formou obecně závazné vyhlášky zpřísnit spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích nebo jejich spalování zcela zakázat, v případě odsouhlasení návrhu této obecně závazné vyhlášky volenými orgány Města Brumov-Bylnice,
  • má možnost vydat vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje dle ustanovení § 11 odst. 3,4 zákona 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
  • podává podněty na obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě neprovádění kontrol kotlů v domácnostech s příkonem od 10 do 300 kW.

 

Tuto agendu zajišťuje pan Miroslav Froněk, I. patro, dveře č. 233.